İmza İncelemesi Sonucunda İtiraz Kabul Edilir ise Takibin İptaline Değil, Durdurulmasına Karar Verilmelidir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2008/3698 E.
2008/6601 K.
1.4.2008 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı verili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İİK.’nun 170/3 maddesi gereğince inkar edilen imzanın borçluya ait olmadığı, mahkemece aynı kanunun 68/a maddesine göre yapılan inceleme sonucunda anlaşılmış ise, itirazın kabulü ile birlikte takibin durdurulmasına karar verilir. Mahkemece anılan yasa hükmüne aykırı olarak takibin durdurulması yerine iptaline karar verilmesi isabetsiz olup hükmün bu nedenle bozulması gerekmekle beraber bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Kulu İcra Mahkemesi’nin 25.12.2007 tarih, 2007/41-42 sayılı kararının hüküm bölümünün ( 1 ). maddesinin ( 2 ). cümlesinde yazılı “icra takibinin iptaline” sözcüklerinin silinerek karar metninden çıkarılmasına, yerine “icra takibinin durdurulmasına” sözcüklerinin yazılmasına, mahkeme kararın düzeltilen bu şekliyle İİK.366 ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, 01.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.