İmza İtirazında Borçlu Duruşmada Bizzat Hazır Bulunmalıdır. Duruşma Davetiyesinde Borçlunun Bizzat Bulunması Gerektiği Aksi Halde Davanın Reddedilebileceği Belirtilmelidir. Yalnızca Dosyanın İşlemden Kaldırılacağına Dair İhtarat Yeterli Değildir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2011/4109 E.
2011/20525 K.
27.10.2011 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklının, borçlu hakkında bonoya dayalı olarak başlattığı kambiyo takibinde borçlu,icra mahkemesine başvurarak imzaya itiraz etmiştir. Mahkemece, borçlunun ilk duruşmaya gelmemesi ve alacaklının da davayı takip edeceğini beyan etmesi üzerine; borçlunun usulüne uygun duruşma günü tebliğine rağmen duruşmaya gelmediği ve davasını ispat edemediği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

İİK’nun 68/a-2. maddesine göre: Senet altındaki imzayı reddeden borçlu, takibi yapan icra dairesinin yetki çevresi içinde ise, itirazın kaldırılması için icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada, mazeretini daha önce bildirip tevsik etmediği takdirde, bizzat bulunmaya mecburdur. Borçluya yapılan duruşma günü tebligatının incelenmesinde anılan maddedeki ihtaratı içermediği, sadece duruşmaya gelinmediği takdirde HUMK’nun 409. maddesi uyarınca dosyanın işlemden kaldırılacağı meşruhatının bulunduğu görülmektedir. O halde mahkemece borçluya İİK’nun 68/a-2. maddesindeki ihtaratı içeren usulüne uygun tebligat yapılmadan itirazın reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 27.10.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.