İşçinin Devamsızlığa Başladığı Tarihte İşveren Yetkilisi İle Görüşme Yapmış İse Bu Görüşmenin İçeriği İle İlgili İşveren Yetkilisi Çağrılıp İsticvap Olunmalıdır.

YARGITAY  9. HUKUK DAİRESİ
2009/3458 E. 
2011/2480 K. 
4.2.2011 T. 

DAVADavacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai, ulusal bayram, genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, istemi kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi K. Keleş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı 2.10.2004 tarihinde davalı işyerinde muhasebe sorumlusu olarak çalışmaya başladığını, 4.5.2007 tarihinde işten çıkartıldığını, son ücretinin net 950 TL olduğunu, 08:30-18:00 saatler arası çalıştığını, haftada 6 gün çalıştığını, davacının fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmediğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer işçilik alacakları isteğinde bulunmuştur.

Davalı, iş sözleşmesinin 4857 Sayılı İş Yasasının 25/2-g maddesi gereğince ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller gerekçe gösterilerek feshedildiğini, davacının diğer alacak kalemlerinin bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haklı bir sebep olmadan feshedildiği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar davalı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmiştir.

1- )Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- )İş sözleşmesinin feshinin haklı sebep dayanıp dayanmadığı tartışmalıdır.

Davacı iş sözleşmesinin işveren tarafından sebep gösterilmeden feshedildiğini, davalı ise davacının iş akdinin 4.5.2007 tarihinden itibaren yaptığı devamsızlık nedeni ile haklı olarak feshedildiğini savunmuştur.

Tanık anlatımlarına göre devamsızlığın başladığı tarihte davacı ile işveren yetkilisi arasında bir görüşme olduğu ve bu görüşmeden sonra davacının işyerinden ayrıldığı anlaşılmaktadır. Bu görüşmede taraflar arasında hangi konunun görüşüldüğü mevcut delillerden kesin olarak anlaşılamamaktadır. Davanın aydınlatılabilmesi bakımından davacı ile görüşme yaptığı belirtilen işveren yetkilisinin çağrılıp uyuşmazlık hakkında isticvap olduktan sonra tespit edilecek beyanlarına göre dosyadaki deliller tekrar bir değerlendirmeye tabi tutularak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken davacının işten ayrılma bildirgesi dahi getirtilmeden eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.

3- )Kabule göre; ıslah dilekçesindeki ıslah edilen miktarları kalem kalem ayrıştırılmaması ve ayrıca faiz talep edilmediği halde H.U.M.K.nun 74. maddesine aykırı olarak ıslahla artırılan kısımlara faiz işletilmesi de hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 04.02.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.