İşçinin İş Sözleşmesinin Daha Önce Feshedildiği İddiası ve Bu Tarihten Hemen Sonra Yaptığı Başvurulara Rağmen İşverenin Fesihten Sonra Tuttuğu Tutanaklara İtibar Edilerek Tazminat Taleplerinin Reddi Hukuka Aykırıdır.

YARGITAY  9. HUKUK DAİRESİ
2008/11183 E. 
2008/11803 K.
8.5.2008 T.

DAVA : Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, fazla mesai ile senelik izin ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi S.Tok tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, bulunduğu beldede yerel seçimlerin çok çekişmeli geçtiğini, herkesin kime oy verdiğini saklamak gereği duyduğunu, 28.3.2004 günü yapılan yerel seçimde davalı şirket ortaklarından birinin ağabeyinin aday olduğunu ve seçilemediğini, kendisinin sözkonusu adaya oy vermesine rağmen, oy vermediği kanısına kapılan işverenin iş sözleşmesini bu nedenle 29.3.2004 günü feshettiğini, bir kısım işçilik haklarının ödenmediğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile ücret ve yıllık izin ücreti isteklerinde bulunmuştur.

Davalı, davacının, seçimde desteklediği taraf kazanamayınca kendisinin 4,5,6,7/4/2004 günleri mazeretsiz izinsiz devamsızlık yaptığı, davete rağmen gelmediğini bu nedenle iş sözleşmesinin 25/II-g’ye göre haklı feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, davalı tanıklarının beyanlarının görgüye dayalı bulunduğu, savunma ile tutarlı olup doğruladığı, davacı tanıkların beyanlarına itibar edilemeyeceği; davacının dört gün üst üste devamsızlığı nedeniyle iş sözleşmesinin haklı olarak feshedildiği gerekçesiyle ihbar ve kıdem tazminatlarının reddine, ücret ve yıllık izin ücreti isteklerinin kabulüne karar verilmiştir.

Karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık iş sözleşmesinin davalı tarafından haklı feshedilip edilmediği noktasında toplanmaktadır.

Taraflarca dosyaya sunulan deliller; davacının SSK Dosyası, Şahsi sicil dosyası, tanık beyanları, karşılıklı ihtarnameler, tutanaklar ve Bölge Çalışma Müdürlüğü raporudur.

Toplanan delillere ve mahkemece kabul edilen savunmaya göre, davalı haklı fesih yönünden 4,5,6,7/4/2004 tarihlerindeki devamsızlığa dayanmaktadır. Oysa ki, davacının Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne verdiği şikayet dilekçesinin 1.4.2004 tarihli olduğu, 29.3.2004 tarihinde feshin gerçekleştiğini ileri sürdüğü ve şikayetinde anlatılan olayların dava dilekçesi ile uyumlu bulunduğu anlaşılmaktadır. Devamsızlık ve feshe ilişkin tutanakların fesihten sonraki günlerde tutulduğu açıktır. Anılan tutanak ve bunlara dayalı savunmaya değer verilmez. Bu nedenlerle, davacının kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin kabulü gerekirken reddi hatalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 08.05.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.