İşçinin İzin Dönüşü İşveren Tarafından Hiçbir Sebep Olmaksızın İşe Başlatılmadığı İddiası Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğundan Davalı İşveren İsticvap Olunmalıdır.

YARGITAY  9. HUKUK DAİRESİ
2010/44005 E.
2010/35939 K.
3.12.2010 T.

KARAR : 1-) Davacı iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini iddia etmiş davalı işveren ise davacının yıllık izin bitiminde işe gelmediğini ve izinsiz ve mazeretsiz olarak devamsızlığı sebebiyle hizmet aktinin 4857 Sayılı iş kanununun 25/ll-g maddesi uyarınca feshedildiğini savunmuştur.

Mahkemece iş sözleşmesini haklı bir sebep olmaksızın sona erdirildiği kanaatine varıldığı gerekçesiyle davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin kabulüne karar verilmiştir. Karar taraflarca temyiz edilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgeler incelendiğinde, davacı iddiasını doğrulayan tanık anlatımı bulunduğu gibi davalı savunmasını da doğrulayan tanık beyanı mevcut olduğu görülmektedir. Mahkemece tanık beyanları arasındaki çelişki giderilmediği gibi davalı tanık beyanlarının tercih edilmemesinin sebepleri de karar gerekçesinde açıklanmamıştır.

Somut olayda doğru sonuca varılabilmesi için öncelikle davacı asil çağrılıp izin dönüşünde işyerine gelip gelmediğinin tespiti bakımından isticvap olunmalı, işyerine gelmiş ise kiminle ve hangi konuda görüştüğü belirlenmeli, gerektiğinde görüştüğü kişinin de bilgisine başvurulmalıdır. Davacıya yıllık izin kullandıran işverenin izin bitiminde davacıyı geçerli bir sebep olmaksızın işe başlatmamasının yaşamın olağan akışına aykırı düşeceği gözetilmeli, bundan sonra hizmet sözleşmesinin işveren tarafından feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığı yönü duraksamaya yer vermeyecek şekilde açıklamaya kavuşturulmalı ve bundan sonra oluşacak duruma uygun bir karar verilmelidir.

2-) Davacı davalı işyeri ile daha önce çalıştığı işyerleri arasında organik bağ olduğunu ileri sürmüş, tanıkları da iddiayı teyit eder şekilde beyanda bulunmuşlardır. Davacının hizmet süresinin de kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespit edilmeden yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 3.12.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.