İşlemiş Faizin Hangi Tarihler İçin ve Hangi Tür Faiz Üzerinden Talep Edildiğinin Belirtilmiş Olması Halinde Faiz Oranı Hesap Edilebileceğinden Bu Yöndeki Şikayetin Reddi Gerekir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2011/9507 E.
2011/26896 K.
6.12.2011 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği düşünüldü :

KARAR : İ.İ.K.nun 58/1. maddesine göre takip talebinde ( alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarasının, şöhret ve yerleşim yerinin yazılı olması ) ve ayrıca aynı Kanunun 58/3. maddesine göre de, “… faizli alacaklarda faizin miktarıyla işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi”nin belirlenmesi gerektiği ifade edilmiş; İ.İ.K.nun 60/1. maddesine göre de; alacak ve alacaklıyla ilgili bu bilgilerin takip talepnamesine uygun olarak ödeme emrinde de gösterilmesi gerektiğine işaret edilmiş bulunmaktadır.
İlke olarak, takip talebi ve ödeme emrinde anılan hususların yazılı olması gerekmekle beraber; ödeme emrinde belirtilen işlemiş faizin 2.5.2010-1.6.2010 tarihleri arası için istendiği ve istenilen faizin nevi ve oranı da açıkça takip talebine uygun olarak gösterildiği; bu tarihler arasında kalan dönemde basit bir hesaplamayla faiz oranı tespit edilebileceğinden sözü edilen eksiklerin iptal sebebi kabul edilmesi aşırı şekilcilik olup, hak kaybına neden olur.
O halde mahkemece borçlunun itiraz ve şikayet nedenleri yerinde bulunmadığından istemin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 6.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.