İstihkak Davası Nedeniyle Satışın Tedbiren Durdurulması Diğer Takip İşlemlerine Engel Olmadığından Zamanaşımını Kesmez.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2006/878 E.
2006/3807 K.
28.2.2006 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İcra dosyasında haczedilen mahcuzlarla ilgili olarak açılan istihkak davası nedeniyle mahcuz eşyaların satışının dava sonuna kadar tedbiren durdurulmasına ilişkin karar alacaklının takip dosyasında diğer takip işlemlerini yapmasına engel teşkil etmez. Bu nedenle tedbiren satışın durdurulması kararı TTK.nun 662. maddesinde açıklanan zamanaşımını kesen nedenlerden sayılamayacağından Mahkemece TTK.nun 726 ve 71 /son madde koşullarında şikayetin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA , 28.02.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.