İstihkak Davası Zamanaşımını Kesen Davalardan Değildir. Takip Dosyasının Dava Dosyasının İçerisinde Bulunması İşlemsizlik İçin Neden Kabul Edilmez.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2010/9744 E.
2010/22562 K.
7.10.2010 T.

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de:

T.T.K.nun 662. maddesi açıkça zamanaşımını kesen nedenleri sıralamıştır. Bu nedenler arasında dava açılması da gösterilmiştir. Dairemizin süregelen içtihatlarında da benimsendiği gibi üçüncü kişinin açtığı istihkak davası maddede açıklanan ve amaçlanan dava açılması olarak kabul edilemez. Takip dosyasının açılan istihkak davası dosyası içinde bulunması alacaklının suret alarak takibine devam etmesine engel değildir.

Mahkemece, yapılması gereken iş, borçlu tarafça bildirilen tarihler arasında takibin devamını engelleyecek herhangi bir tedbir kararı da olmadığı saptanarak zamanaşımının gerçekleşip gerçekleşmediğine karar vermekten ibarettir. Somut olaya ve daire içtihatlarına uygun düşmeyen gerekçelerle istemin tümden reddine dair karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366. ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 7.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.