İtirazda Dilekçesinde Belirtilen Adrese m.35’e Göre Yapılan Tebligat Geçerlidir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2012/5087 E.
2012/20713 K.
14.6.2012 T.

KARAR : Alacaklı vekili tarafından borçlu hakkında Bodrum …. İcra Müdürlüğü’nün 2009/….. Esas sayılı dosyasıyla genel haciz yoluyla icra takibine geçildiği; borçlunun yasal sürede Milas İcra Dairelerinin yetkili olduğu gerekçesiyle yetkiye ve borçlu olmadığından bahisle de borca itiraz etmesi üzerine, alacaklı vekilinin 8.9.2009 tarihinde dosyanın yetkili Milas İcra Müdürlüğüne gönderilmesini talep ettiği, Milas İcra Müdürlüğünce borçlunun itiraz dilekçesinde bildirdiği ve nüfus müdürlüğünden alınan belgede yerleşim yeri adresi olarak gösterilen adrese ödeme emri gönderildiği, borçlunun bu adresten taşındığı şerhiyle iade edilen tebligatın. Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre usulüne uygun olarak tebliğ edildiği anlaşılmıştır.
Yetkisiz Bodrum … İcra Müdürlüğü’nce borçluya tebliğ edilen örnek 7 ödeme emri üzerine, borçlunun yetki itirazının alacaklı tarafından kabulüyle artık bu ödeme emri ve borçlunun yetki itirazı dışındaki itirazları geçersiz hale gelmiştir. Takip dosyası kendisine gönderilen yetkili Milas İcra Müdürlüğü’nce İ.İ.K.nun 60. maddesine göre takip talebine uygun olarak yeniden ödeme emri düzenlenmesi ve borçluya tebliği zorunludur. Borçlunun, yetkili icra dairesince düzenlenen ödeme emrinin tebliği üzerine yeniden itiraz hakkının doğduğu izahtan varestedir.
Somut olayda, yetkili icra dairesince tebliğ edilen ödeme emrine karşı borçlu tarafından itirazda bulunulmadığına göre takip kesinleşmiş olup, mahkemece şikayetin bu sebeple reddi gerekirken olaya uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.6.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.