İtirazda Sebep Bildirilmemesi Halinde İtirazın Kaldırılması Davasında Sadece Senet Metninden Anlaşılan İtiraz Sebeplerini İleri Sürebilir. Çekin Keşide Tarihinde Tahrifat Yapıldığının Anlaşılması Halinde Bu Belgeye Göre İtirazın Kaldırılması İstenilmeyeceğinden Davanın Reddi Gerekir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2010/20183 E.
2011/579 K.
14.2.2011 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı vekili tarafından borçlu hakkında 30.4.2009 keşide tarihli çeke dayalı olarak ve genel haciz yolu ile icra takibine geçilmiş ve adı geçene örnek 7 numaralı ödeme emri tebliğ edilmiştir. Borçlu vekilinin icra dairesine süresinde verdiği itiraz dilekçesinde sadece borca itiraz edildiği, ancak itiraz ile ilgili bir sebep bildirilmediği görülmektedir. İ.İ.K.’nun 63. maddesi gereğince borçlu, itirazın kaldırılması duruşmasında, alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılan itiraz sebeplerini ileri sürebilir. Borçlu vekili, itirazın kaldırılması sırasında verdiği 19.10.2009 havale tarihli dilekçesinde takibe konu çekin tarih kısmında tahrifat yapıldığını belirtmesine göre, bu itiraz “senet metninden anlaşılan” itiraz sebepleri arasındadır ( Prof. Dr. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku 1-Cilt, 1988, sayfa 242 ve devamı ).
İcra mahkemesince alınan bilirkişi raporundan, takip konusu çekin keşide tarihi kısmına ilk önce aynı renk bir kalem ile 30.4.2008 rakamları yazılmışken, sonradan farklı renkte 2. bir kalem ile yıl gösteren son ( 8 ) rakamının sürsaj yöntemi ile tahrif edilerek ( 9 ) rakamına dönüştürülmek suretiyle mevcut haline ( 30.4.2009 ) getirildiği anlaşılmaktadır. Takip dayanağı çek 30.4.2009 tarihinde muhatap bankaya ibraz edilmiş olup, tahrifat öncesi gerçek keşide tarihine ( 30.4.2008 ) göre yasal sürede bankaya ibraz edilmemiştir. Çek, süresinde bankaya ibraz edilmediğinden alacaklı T.T.K.’nun 720. maddesi gereğine müracaat hakkını kaybedeceğinden, anılan belge havale hükmünde olup, İ.İ.K.’nun 68/1. maddesindeki belge niteliğinde değildir. Alacaklı bu belgeye dayanarak itirazın kaldırılmasını talep edemeyeceğinden, mahkemece istemin reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde itirazın kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.
Kabule göre de; T.T.K.’nun 695 /son maddesi hükmüne göre, çekin kapatılmayan miktarının %5’i oranındaki tazminatı ödemekle yükümlü olan keşidecidir. Bu durumda lehdar ciranta Ö… Yapı-Yapı Malz. ve İnş. Turz. Tic. San. Ltd. Şti.’nin çek tazminatı ile sorumlu olmadığı düşünülmeksizin adı geçenin bu konudaki itirazının da kaldırılmasına karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 14.02.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.