Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takipte Alacaklı Takip Talebine Senet Aslı ile Borçlu Adedi Kadar Tasdikli Örneği Eklemeye Mecburdur; Aksi Halde Ödeme Emri İptal Edilir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2007/1518 E.
2007/4183 K.
8.3.2007 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Alacaklının kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapması halinde İİK.nun 167/2.maddesi gereğince takip talebine kambiyo senedinin aslını ve borçlu adedi kadar tasdikli örneğini eklemeye mecburdur. Zira, İİK.nun 168.maddesi gereğince de icra müdürü senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse borçluya senet sureti ile birlikte hemen birödeme emri gönderir. Somut olayda gözlendiği gibi İcra Mahkemesince şikayete konu edilen bu husus üzerinde hiçbir araştırma ve inceleme yapılmaksızın senet aslının ibraz edilmediğinden bahisle (Yargıtay denetimine kapalı olarak )yazılı şekilde ödeme emrinin iptaline karar verilmesi eksik incelemeye dayalı olduğu gibi, borçlunun ticaret sicilindeki adresine gönderilen ödeme emri tebligatının bila tebliğ dönmesi üzerine, 7201 Sayılı Kanunun 35/son maddesi gereğince çıkarılan ödeme emri tebliğ işlemi yerinde olup anılan kanun hükümlerine uygun bulunduğundan ödeme emri tebligatının iptaline karar verilmesi de doğru değildir. Kabule göre de; tebligatın usulsüzlüğünün tesbiti halinde 7201 Sayılı Yasanın 32.maddesine göre usulsüz tebliğe muttali olunan tarihin tebliğ tarihi olarak tespiti ile yetinmek gerekirken tebligatın iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA ), 08.03.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.