Kambiyo Takibinde Çek Bedeli, İbraz Gününden İtibaren Faiz, Protesto Masrafları ve Çek Bedelinin %03’ünü Aşmamak Üzere Komisyon Ücreti Talep Edilebilir. Çek Tazminatı Sadece Keşideci ve Avalistten Talep Edilebilir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2011/9015 E.
2011/26374 K.
5.12.2011 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği düşünüldü:

KARAR : 1- )Borçlu keşideci A. B. F.’ın temyiz itirazlarının reddine,

2- )Borçlu lehdar İ. K.’in temyiz itirazlarının incelenmesinde: Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

T.T.K.nun 722 nci maddesi gereğince hamil, müracaat yoluyla çek bedelini, ibraz gününden itibaren faizini, protesto ve ihbarname masraflarını ve çek bedelinin %03′ ünü aşmamak üzere komisyon ücretini borçludan talep edebilir. Çek tazminatından ise T.T.K.nun 695 /son, maddesi gereğince keşideci-borçlu sorumlu olduğundan bu tazminat lehdar-ciranta sıfatıyla çekte sorumlu olan borçludan talep edilemez.

Bu durumda, mahkemece lehdar borçlunun çek tazminatı yönünden itirazının sözü edilen madde çerçevesinde değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde bu itirazın da reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu lehdarın temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda ( 2 ) numaralı bendde yazılı sebeple borçlu lehdar İ.K.’e hasren İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 05.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.