Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takipte İtiraz Takibi Durdurmaz. Bu Sırada Yapılan Ödeme Nedeniyle Davanın Konusuz Kaldığından Bahisle Dava Reddedilemez.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2008/8586 E.
2008/11698 K.
5.6.2008 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takiplerinde itiraz, kendiliğinden takibi durdurmaz. İİK.nun 169/a-2 maddesi gereğince takip durdurulmadığı sürece borçlunun “açıkça borcu kabul etmediği” hallerde dosya borcunun ödenmiş olması süresinde yapılan itirazın incelenmesine engel değildir.

Kaldı ki, borçlu vekili tarafından icra dosyasına sunulan 6.12.2007 tarihli dilekçede dava açıldığından söz edilerek ödemenin ihtirazi kayıtla yapıldığı açıklanmıştır.

Süresinde yapılan bu itiraz nedeniyle mahkemece yapılacak inceleme sonunda itiraz kabul edildiği takdirde ödenen paranın geri alınması söz konusu olacaktır. Bu nedenle davanın konusu kalmadığından bahisle karar verilmesine yer olmadığı sonucuna ulaşılması yasaya aykırıdır.

Mahkemece yapılacak iş, ilk cironun lehdara ait olmadığı saptandığı takdirde, alacaklı İ… B…’den önce ciro silsilesi içinde lehdarın bir imzası bulunmadığı da gözetilerek İİK.nun 170/a maddesi gereğince bir karar verilmesinden ibarettir.

Ayrıca, itirazın incelenmesinde çek metnindeki imzalar ile alacaklının yetkili hamil olup olmadığı belirlenmeli, bunun dışında M.K.nun 2. maddesi ve takip hukukunda öngörülmeyen kötü niyetin tartışılması ile sonuca gidilmemelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 05.06.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.