Kambiyo Takibine İtiraz Davaları Zamanaşımını Kesmez.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2005/25823 E.
2006/1807 K.
31.1.2006 T.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilen mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Borçlar Kanununun 133. maddesine nazaran daha özel nitelikte bulunan TTK’nın 662. maddesi poliçe ve bonolara uygulanan zamanaşımının hangi sebeplerle kesileceğini sınırlı bir şekilde açıklamıştır. Bu sebeplerden biri de dava açılmasıdır. TTK’nın 730/18. maddesi gereğince zamanaşımının kesilmesine ilişkin 662. madde çekler hakkında da uygulanır. Gerek alacaklı ve gerekse borçlu tarafından ( genel mahkemelerde ) açılan davaların zamanaşımını keseceği, konusunda bir tereddüt mevcut değildir. ( HGK’nın 22.02.1984 tarih ve 1981/11-716 E., 1984/141 K. ) ( HGK’nın 20.1.1996 gün ve 1996/12-654 E., 1996/805 K. )
Somut olayda, yukarıda anılan nitelikte ve genel mahkemede açılmış bir dava bulunmamaktadır.
Açılma koşulu ve inceleme yöntemleri İİK’da düzenlenen ve İcra Mahkemesine sunulan itiraz ise maddede öngörülen niteliği içermeyip zamanaşımı kesmez. O halde, istemin kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366 ve HUMK’nın 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 31.01.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.