Kambiyo Takibine İtirazda Borçlu Aleyhine Tazminata Hükmedilmesi İçin Takibin Durdurulmuş Olması Gerekir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2011/11479 E.
2011/29610 K.
20.12.2011 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği düşünüldü:

KARAR : 1- ) Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlunun temyiz itirazlarının reddine;

2- ) Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde;

4949 Sayılı Yasayla değişik İ.İ.K.nun 170/3. maddesine göre inkar edilen imzanın borçluya ait olduğu anlaşılırsa ve itirazla birlikte takip durdurulmuşsa, borçlu sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın %40’ından aşağı olmamak üzere inkar tazminatına mahkum edilir ve itiraz reddedilir.’

Somut olayda icra mahkemesince takip durdurulduğundan borçlu aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmemesi doğru değildir. Anılan sebeple kararın alacaklı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda ( 2 ) numaralı bentte yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366.ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 20.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.