Karşılıksız Çek İstinaf Mahkemesi

Karşılıksız Çek İstinaf Mahkemesi kararı ile karşılıksız çek cezası hakkındadır.

Karşılıksız çek şikayetinin hangi merciye yapılacak başvuru ile takip edileceğine dair uzun süredir var olan tartışma istinaf mahkemesi kararları ile icra mahkemeleri lehine sonuca bağlanmıştır.

Aşağıda paylaşılan Bölge Adliye Mahkemesi kararında görüleceği gibi karşılıksız çek şikayeti icra ceza mahkemesine yapılacak başvuru ile yargılamaya konu edilecektir.

Yine karşılık çek istinaf mahkemesi tarafından verilen aşağıdaki kararında, karşılıksız çek şikayetine ilişkin yürürlük tarihinin 09.08.2016 olduğu belirtilmiştir. Buna göre 09.08.2016 tarihinden itibaren karşılıksız kalan çekler hakkında karşılıksız çek şikayetinde bulunulabilecektir.

Yargılama İcra ve İflas Kanunu’nun m. 347,349,350,351,352 ve 353 ile yürütülecektir.

Şikayet süresi ise çekin karşılıksız kaldığının öğrenilmesinden itibaren 3 ay ve her ihtimalde 1 yıldır. Bu süre içerisinde karşılıksız çek şikayetinde bulunulmaması halinde şikayet hakkı düşmektedir.

Uygulamada, bilirkişi raporuna yaptırılan hesaplama ile dosya borcu belirlenerek karar verilmektedir.

Yetkili yer icra mahkemesi ise, 6728 sayılı Yatırım Ortamının iyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un m.63/1 son “Bu davalar çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da hesap sahibinin yahut şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesinde görülür.” şeklindedir.

Buna göre karşılıksız çek şikayeti aşağıdaki yer mahkemelerinden birinde açılabilir.

1 –  Çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği banka şubesinin bulunduğu yer mahkemesi,
2 – Çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer mahkemesi,
3 – Hesap sahibinin (keşidecinin) yerleşim yeri mahkemesi,
4 – Şikayetçinin yerleşim yeri mahkemesi

İlgili suç maddesi ise aşağıdaki gibidir;

6728 sayılı yasanın m.63/1 “(1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adli para cezası; çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama gideri toplamından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. Yargılama sırasında da resen mahkeme tarafından koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilir. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi, bu tüzel kişi adına çek keşide edenler ve karşılıksız çekin bir sermaye şirketi adına düzenlenmesi durumunda ayrıca yönetim organı ile ticaret siciline tescil edilen şirket yetkilileri hakkında uygulanır.”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.