Kaza Geçiren Eşine Hastanede Refakat Eden İşçinin Devamsızlığı Haklı Nedene Dayanmaktadır.

YARGITAY  9. HUKUK DAİRESİ
2007/22612 E. 
2008/17906 K. 
27.6.2008 T. 

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm , davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı hizmet aktinin işverence haksız feshedildiğini iddia ederek ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinde bulunmuştur.

Davalı ise davacının izinsiz ve mazaretsiz devamsızlık yaptığını akdin 4857 sayılı Kanun’un 25/2-9 maddesi uyarınca feshedildiğini davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece davacının izin alarak işe gelmediği iddiasını ispat edemediği belirtilerek ihbar ve kıdem tazminatı isteleri reddedilmiştir.

Dosya içerisinde mevcut bilgi ve belgelerden davacının eşinin 11.1.2005 tarihinde kaza geçirdiği anlaşılmaktadır. Dinlenen davalı tanıkları da davacının iki gün devamsızlık yaptıktan sonra işe gelerek işe gelememesinin sebebinin eşinin kaza geçirmesi ve hastanede refakatçi kalmasından kaynaklandığını ifade ettiğini belirtmişlerdir. İşçinin işe devamsızlığı her durumda işverene haklı fesih imkanı vermemektedir. Devemsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde işverenin derhal ve haklı nedenle fesih imkanı bulunmamaktadır.

Bu sebeple davacının işe gelmediği sabit olmakla beraber devamsızlığının sebebi haklı bir mazerete dayanmaktadır.

Dolayısıyla 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/2-9 maddesinde düzenlen ” … haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü işe devam etmeme” koşulu somut olayda gerçekleşmemiş olup hizmet akdinin işverence devamsızlık nedeniyle feshi haksızdır. Davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin kabulü gerekirken reddedilmesi hatalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.06.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.