Keşideci, Vadeyi Takip Eden 2 İşgünü Süresinde Protesto Edilmediği Takdirde; Hamil, Cirantalara Karşı Müracaat Hakkını Kaybeder. Bu husus İcra Mahkemesince Resen Gözetilir. Protesto Gerekmeyen Haller TTK m. 722’de Belirtilmiştir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2001/4570 E.
2001/5885 K.
6.4.2001 T.

DAVA : Merci kararının bozulmasını mutazammın, 19.1.2001 tarih, 19898/594 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 19.3.2001 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Takip konusu bonolarda TTK.nun 626 ve 642. maddelerine göre keşidecinin yasal süresi içinde protesto edildiği, alacaklı vekilince karar düzeltme dilekçesi ekinde ödememe protestoları ibraz olunan ve incelenen protestolarla tespit edilmiştir.

Şöyle ki; TTK. 690. maddesi göndermesiyle bonolarda da uygulanması gereken TTK.nun 664/2. maddesi gereğince poliçe ile iIgili muamelelerden biri son günü cumartesiye, pazara veya diğer bir resmi tatil gününe rastlayan bir müddet içinde yapılması lazım geldiği takdirde bu müddet onu takip eden ilk iş gününün sonuna kadar uzar. Aradaki tatil günleri müddet hesabına dahildir. Müddetin başındaki, ortasındaki veya sonundaki tatil günleri nedeni ile ayrıca bir uzatma talep olunamaz. Ancak, kanunun müddetlerin hesabında iş günü esasının uygulanacağı belirttiği hallerde ( örneğin, TTK.nun 620, 626, 635, 647 ) tatil günlerinin müddet hesabına dahil edileceği yolundaki hüküm uygulanmaz ( Prof. Dr. Fırat Öztan, Kıymetli Evrak Hukuku ). Somut olayda 15.1.1999 vadeli bonoda protesto çekmek için vadeyi takip eden 2 iş günü cumartesi-pazara rastlamıştır. Pazartesi idari tatil olması nedeniyle işgünü sayılır. Salı, Çarşamba, Perşembe yine resmi tatil olduğundan Cuma günü protestonun çekilmesi için 2. iş günü olarak belirleneceğinden 22.1.1999 tarihinde keşide edilen protesto da süresindedir.

Hal böyle olunca alacaklının lehtar Ahmet hakkında takip yapmasında yasal bir engel olmadığından merci kararının onanması gerekirken bozulduğu görülmekle alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 19.1.2001 tarihli 2000/19898-2001/594 sayılı bozma ilamının kaldırılmasına, merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK. 438. maddeleri uyarınca ( ONANMASINA ), 3.240.000.-lira onama harcı peşin alındığından mahsubuna, bakiye kalmadığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, 6.4.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

  • Protesto düzenlenmesi gerekmeyen hâller

MADDE 722- (1) Düzenleyen, ciranta veya aval veren kişi, senet üzerine “gidersiz”, “protestosuz” kayıtlarını ya da bunlara eş anlamlı diğer herhangi bir ibareyi yazıp imzalayarak, hamili başvurma hakkını kullanmak için kabul etmeme veya ödememe protestosu düzenleme yükümünden kurtarabilir.

(2) Bu kayıt, hamili, poliçeyi süresinde ibraz etmek ve gereken ihbarları yapmak yükümlülüklerinden kurtarmaz. Sürelere uyulmadığını ispat, bunu hamile karşı ileri süren kişiye düşer.

(3) Bu kayıt poliçeyi düzenleyen tarafından yazılmış ise, poliçeden dolayı borç altına girmiş olanların hepsi hakkında geçerli olur; bir ciranta veya aval veren kişi tarafından yazıldığı takdirde, hüküm yalnız ona uygulanır. Düzenleyen tarafından yazılan kayda rağmen hamil yine protesto çekerse giderler kendisine ait olur.

(4) Kayıt bir ciranta veya aval veren kişi tarafından konduğu takdirde, bu kayda rağmen çekilmiş olan bir protestonun gerektirdiği giderleri, poliçeden dolayı borç altına girenlerin hepsi tazminle yükümlüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.