Kiralanan Birden Fazla Kişiye Ait

Özellikle kiralananın sahibinin vefatı halinde, vefat eden ev sahibinin/kiraya verenin mirasçılarına intikal eden taşınmazın birden fazla kişiye ait olması söz konusu olmaktadır. Yine bunun yanında kiralananın birden fazla kişinin paylı mülkiyetine tabi olması halinde de kiracının karşısında birden fazla kişi bulunmaktadır. Kiralanan Birden Fazla Kişiye Ait

Bunun gibi kiraya veren konumunda birden çok kişinin bulunması halinde,
mahkemece öncelikle kiraya verenlerin elbirliği ile mülkiyet mi yoksa paylı mülkiyet ile mi malik olduğunu tespit etmesi gerekmektedir. Kiralanan Birden Fazla Kişiye Ait

Zira,

  1. Elbirliği ile mülkiyette  tüm ortakların davaya katılmaları gerekir. Dava tüm ortakların katılımı ile açılmadı ise  ve ortakların davaya katılmaları sağlanamaz ise miras bırakanın terekesine temsilci atanması sağlanarak temsilci huzuruyla dava yürütülür.
  2. Paylı mülkiyette pay ve paydaş çoğunluğunun sağlanması gerekir. Dava pay ve paydaş çoğunluğu tarafından açılmadı ise bir paydaş tarafından açılan davaya sonradan diğer paydaşların onaylarının alınması şeklinde de sağlanabilir.

Yukarıda bahsedilen bu şartların sağlanamaması halinde, iki haklı ihtara vücut veren ihtarnameler ve yine tahliye davası şartları sağlanmadığından tahliye talebinin reddine karar verilecektir.

Tüm bu hususlar, mahkemece kendiliğinden göz önünde bulundurulması gereken hususlardır.

Bu konudaki diğer yazılara “Buraya Tıklayarak” ulaşabilirsiniz.

3. Hukuk Dairesi         2017/1432 E.  ,  2017/1620 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki iki haklı ihtar nedeni ile tahliye davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili dilekçesinde; davalının 10.01.2013 başlangıç tarihli 1 yıl süreli, aylık 1.000 TL kira bedeli ile kiracısı olduğunu, 2014 yılı Ağustos ayı kirasını vaktinde ödemediğinden, davalıya 19.08.2014 tarihli ihtarname gönderildiğini, bu ay kirasının gecikmeli de olsa sonradan ödendiğini, 2014 yılı Eylül ayı kira bedelini de vaktinde ödememesi üzerine bu kez 18.09.2014 tarihli ihtarnamenin keşide edilerek gönderildiğini, 26.09.2014 tarihinde de Eylül ayı kira bedelinin ödendiğini, dava açılmasına sebebiyet vermeden taşınmazdan tahliyesi istenmesine rağmen davalının buna yanaşmadığını, bu sebeple davalı ile arasındaki akdin iki haklı ihtar nedeni ile feshi ile davalının taşınmazdan tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı dilekçesinde; kiracı olduğu taşınmazın davacının murisine ait olduğunu, kiralanan taşınmazla ilgili davalı ile ½ hissesi için kira akdi imzaladığını, diğer mirasçılardan …, … ve … vekili Av. … ile de 1/2 hisse için iki ayrı kira kontratı imzaladığını, davacı dışındaki mirasçıların kiralanandan tahliyesine yönelik iradelerinin olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
6098 Sayılı TBK.’nun 352/2. maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeni ile açılacak davalarda dava hakkı kural olarak kiraya verene aittir. Kiralanan paylı mülkiyete konu ise pay ve paydaş çoğunluğunun sağlanması, elbirliği halinde mülkiyete konu teşkil ediyorsa tüm ortakların davaya katılmaları gerekir. Bu koşullar birlikte dava açma şeklinde gerçekleşebileceği gibi bir paydaş tarafından açılan davaya sonradan diğer paydaşların onaylarının alınması şeklinde de sağlanabilir. Elbirliği mülkiyetinde, ortakların davaya katılmaları sağlanamaz ise miras bırakanın terekesine temsilci atanması sağlanarak temsilci huzuruyla dava yürütülür. Dava hakkına ilişkin olan bu hususların mahkemece kendiliğinden göz önünde bulundurulması gerekir.
Olayımıza gelince; dosya içerisinde aynı kiralanana ilişkin davalı ile imzalanmış iki farklı kira sözleşmesi bulunmaktadır. Davada dayanılan ve karara esas alınan 10.01.2013 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli kira sözleşmesi davalı ile davacı arasında düzenlenmiştir. Diğer sözleşme ise 10.01.2011 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli olmakla davalı ile diğer paydaşlar …, … ve …vekili Av. … arasında imzalanmıştır…., temerrüt ihtarı ve iki haklı ihtar gibi akdin feshine neden olacak ve dava şartını oluşturacak hallerde bütün ilgililerin ihtarı veya ihbarı birlikte göndermeleri gerekir. Bu durumda dava şartı olan ihtarların tüm mirasçılar tarafından keşide edilerek gönderilmesi gerekmektedir. Mirasçılardan sadece biri tarafından düzenlenen ihtarname esasen hukuki sonuç doğurmaz. Bu hukuki noksanlığın sonradan giderilmesi mümkün olmadığından mirasçılardan biri tarafından yapılan ihtarlara dayalı olarak iki haklı ihtar nedeniyle tahliye kararı verilemez.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 13.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kiralanan Birden Fazla Kişiye Ait Kiralanan Birden Fazla Kişiye AitKiralanan Birden Fazla Kişiye Ait

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.