Kıymet Takdirine İtiraz Davası Zamanaşımını Kesmez.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2005/796 E.
2005/4364 K.
3.3.2005 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : TTK.nun 662. maddesinde; zamanaşımının davanın açılması, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar edilmesi veya alacağın iflas masasına bildirilmesi nedenleri ile kesileceği belirtilmiştir. Kıymet takdirine itiraz, genel anlamda dava niteliğinde bulunmadığından yukarıda açıklanan madde hükmü gereğince zamanaşımını kesen bir neden sayılamaz.
Bu nedenle Mahkemece şikayetin kabulüne karar vermek gerekirken reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 03.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.