Kocanın Sadakatsiz Davranması ve Şiddet Göstermesi ile Kadının Başka Biri İle Yaşaması Halinde Evlilik Birliğinin Devamına İmkan Vermeyecek Nitelikte Geçimsizlik Bulunduğu Tespit Edilerek Boşanma Davası Kabul Edilmelidir.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2010/2179 E.
2010/13131 K.
30.6.2010 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-) Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı-davacı kocanın, davacı-davalı kadın tarafından açılan ve kabul edilen yargılamanın yenilenmesi davasına yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2-) Davalı-davacı kocanın red edilen boşanma davasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince:

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davacı-davalı kadının başka bir erkekle kaçarak onunla birlikte yaşadığı, eşine hakaret ettiği, davalı-davacı kocanın da sadakatsiz davrandığı ve ona şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-davacı koca dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davalı-davacı kocanın boşanma davasının kabulüyle boşanmaya ( T.M.K. madde 166/1 ) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyize konu diğer hususların 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.6.2010 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.