Limited Şirket Ortağı Olan Borçlunun Ortaklık Hissesinin Haczi

               6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile limited şirket ortakların kişisel alacaklıları daha pratik imkanlar elde etmişlerdir.

          (Eski) 6762 sayılı TTK’nın m.145’e göre, limited şirketlerde ortaklardan birinin kişisel alacaklısı, şirket devam ettiği sürece alacaklarını borçlu şirket ortağının şahsi mallarından, şirket bilançosu gereği o ortağa düşen kar payından ve şirket fesholunmuş ise tasfiye payından alabilir idi.

           Eski TTK’da yer alan düzenlemeler gereği, limited şirketlerde ortağın şahsi borcundan dolayı, ortaklık payının doğrudan haczi mümkün değildi. Yukarıda belirtildiği gibi kar payı, masraf ve avans alacağı veya tasfiye halinde, tasfiye bakiyesine katılma hakkı haczedilebilir idi. Eski TTK m. 522 gereği ortağın limited şirketteki hissesini haciz hakkı, satış isteme hakkından da yoksun idi.

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun m. 133 ile sermaye şirketi ortağı borçlunun alacaklıları, alacaklarını, o ortağa düşen kar veya tasfiye payından alma imkanı yanında borçlularına ait olan senede bağlanmış veya bağlanmamış payların İcra ve İflas Kanunu’nun taşınırlara ilişkin hükümleri uyarınca haczini ve paraya çevrilmesini isteyebilir.

           Buna göre ortaklardan birinin kişisel alacaklısı, yeni TTK m. 133 ile, ortağın ortaklık payının haczini ve paraya çevrilmesini isteme hakkını elde etmiştir.

           Söz konusu haczin icrasının belirlenmiş olması da yeni TTK’nın getirmiş olduğu bir diğer yeniliktir. Borçlunun şirket payı İİK’nun taşınırlara ilişkin hükümleri uyarınca haczedilecektir. Böylece alacaklı tarafından borçlunun üçünkü kişi limited şirketteki hissesinin haczi istendiğinde, borçlunun hisse hakları şirkete gönderilecek haciz yazısı ile veya icra memurunca bizzat giderek, haczin şirkete tebliği ile pay defterine işlenmesini sağlanmak suretiyle tutanakla tespit  yoluyla çıplak pay haczi yapabilecektir.

Av. Sibel Öztürk

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.