Mahkemece Asıl Alacağın %20’sinden Fazla Tazminat Hükmedilmesi Halinde Alt Sınırdan Ayrılma Nedeni Gösterilmelidir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2012/7765 E.
2012/22392 K.
26.6.2012 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Muharrem Terzi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından borçlular aleyhine başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte, borçlunun itirazı üzerine, mahkemece imza incelemesi yaptırılarak takibin durdurulmasına ve %40 tazminata hükmedilmiştir.

İ.İ.K.nun 170/son maddesinde, borçlunun imzaya itirazının kabulü halinde, takip yapmada kötüniyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklının alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edileceği yazılı olduğu halde, bu orandan daha fazla tazminata hükmedilme gerekçesi gösterilmeden alacaklının %40 oranında tazminatla sorulu tutulması doğru değildir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.’nun 366. ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.