Mirasın Reddedilmesi Nedeniyle Takibin İptali Şikayeti Süreye Tabi Değildir. Duruşmasız Olarak İncelenir. Duruşmalı İncelenmesine Karar Verilmiş İse de Taraflar Gelmese de Karar Verilir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2010/3774 E.
2010/16339 K.
22.06.2010 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Hakkında, borçlu murisin mirasçısı sıfatıyla icra takibi yapılan borçlu, mirası reddettiğini bildirerek takibin iptalini icra mahkemesinden isteyebilir. Mirasçı sıfatı ile hakkında takip yapılan borçlunun bu başvurusu, İİK’nun 16. maddesi kapsamında şikayet olarak kabul edilmelidir. Bu konudaki şikayet ise, taraf ehliyetine ilişkin olup, kamu düzeni ile ilgili olduğundan, İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca süreye de tabi değildir. İİK’nun 17/07/2003 tarih ve 4949 Sayılı Kanunun 4. maddesi ile değişik 18/son maddesi uyarınca, icra mahkemesi duruşma açılmasını uygun gördüğü takdirde, ilgilileri en kısa zamanda duruşmaya çağırır ve gelmeseler bile gereken kararı verir. O halde mahkemece şikayetin esasının incelenmesi gerekirken, şikayetçinin duruşmaya gelmediğinden bahisle HUMK.nun 409. maddesi uyarınca önce dosyanın işlemden kaldırılması ve daha sonra da davanın açılmamış sayılması yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 22.06.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.