Ödeme Emrinin İptali Davası Sonuçlanmadan Yeniden Ödeme Emri Gönderilmesi Açılan Davanın Reddini Gerektirmez. Her Dava Açıldığı Tarihteki Şartlara Göre Değerlendirileceğinden Dava Kabul Edilmelidir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2009/5585 E.
2009/13816 K.
23.6.2009 T.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmesi üzerine; bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : 1 ) Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının REDDİNE;
2 ) Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde:
İİK’nun 58/3. maddesi gereğince; alacak bir belgeye dayanmakta ise, belge aslının veya alacaklı yahut mümessilli tarafından tasdik edilmiş borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine verilmesi ve ayrıca Hukuk Genel Kurulu’nun 02.02.2000 tarih ve 2000/12-50 Esas, 2000/47 Karar sayılı kararında da açıklandığı üzere İİK’nun 61/1. maddesi ( 2 ). cümlesi gereğince de takip bir belgeye dayanıyor ise, belgenin onaylı bir örneğinin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmesi zorunludur.
Somut olayda, alacaklı vekilinin icra takibine dayanak yaptığı belgeler icra dosyasına talepname ekinde sunulduğu halde, bunların ödeme emriyle birlikte borçlulara gönderilmediği anlaşılmıştır.
Her dava açıldığı tarihteki şartlara göre değerlendirilip sonuçlandırılacağından, şikayet tarihinden sonra borçlulara yeniden ödeme emri gönderilmiş olması, kendilerine daha önce tebliğ edilen ödeme emrine yönelik şikayetin esasının incelenmesine engel teşkil etmez.
O halde mahkemece şikayetin kabul edilerek ödeme emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda ( 2 ). maddede yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 23.06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.