Ödeme Yasağı Bulunması Yetkili Hamilin Takip Başlatmasına Engel Değildir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
2004/22667 E.
2004/27489 K.
30.12.2004 T. 

Özet : Takip dayanağı çek, ibraz edildiği tarihte ödeme yasağı bulunduğundan bahisle muhatap banka tarafından ödenmemiştir. Bu durumda yetkili hamilin icra takibi yapmaya hakkı vardır. Zira yetkili hamili bağlayıcı nitelikte verilmiş bir tedbir kararı yoktur. Bir başka deyişle takip alacaklısı tedbir kararında taraf değildir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı vekilince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.

Takip dayanağı çek, ibraz edildiği tarihte ödeme yasağı bulunduğundan bahisle muhatap banka tarafından ödenmemiştir. Bu durumda yetkili hamil olan Bekir Karaoğlu’nun icra takibi yapmaya hakkı vardır. Zira yetkili hamili bağlayıcı nitelikte verilmiş bir tedbir kararı yoktur. Bir başka deyişle takip alacaklısı tedbir kararında taraf değildir. Bu durumda mahkemece duruşma açılarak şikayetçinin imzaya itirazı yöntemince incelenmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 30.12.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.