Çekin İbrazında Muhatabın Ödeme Yasağı Nedeniyle İşlem Yapılamayacağına Dair Şerhi Çeke Dayalı Olarak Takip Yapılmasına Engel Değildir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2012/33259 E.
2013/8920 K.
12.3.2013 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Dr. Şanver Keleş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Şikayetçi borçlu şirket aleyhinde başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip talebinde, örnek 10 ödeme emrine karşı süresinde icra mahkemesine verdiği dilekçede, takibe konu çeke dair olarak çek lehtarı … İnş. Turz. San. Ve Tic. A.Ş.’ne karşı İİK’nun 72. maddesi uyarınca Kayseri 4. Ticaret Mahkemesi’nin 2012/63 esasında açtığı istirdat davasında tedbiren ödeme yasağının 28.8.2012 tarihinde konulduğu, çekin ciranta konumunda bulunan alacaklı banka tarafından 5.9.2012 tarihinde ibraz edildiğinde, belirtilen tedbir kararı nedeni ile çek üzerinde bir işlem yapılamadığı kaydının düşüldüğünü ileri sürerek takibin iptali ile lehine kötüniyet tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

Çekin ibraz kaşesi üzerinde Kayseri 4. Ticaret Mahkemesi’nce verilen ödeme yasağı kararının bulunması, bu davada taraf olmayan alacaklı bankaya bağlanamayacağından çeke dayalı olarak takip yapılmasına da engel değildir.

Mahkemece şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulüyle dosya üzerinden takibin iptaline karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK.nun366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.