Ödeme Yasağına Rağmen Ödeme Yapılması Halinde Ödeme Muhatap Bankadan Tahsil Edilir.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2009/356 E.
2010/6098 K.
31.5.2010 T.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nce verilen 29.5.2008 tarih ve 2007/2099-2008/1004 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Berkant Şengel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin hamili bulunduğu çeki kaybettiğini, iptali için mahkemeye başvurduğunu teminat karşılığında ödenmemesi yönünde tedbir kararı verildiğini, bu kararın davalı muhatap bankaya bildirildiğini, çekin iptaline karar verildiğini, bu esnada davalının tedbir kararına rağmen çeki ibraz edene ödeme yaptığını, müvekkilinin hakkını alamadığını ileri sürerek, çek bedeli 2.700.00 YTL tazminatın faiziyle tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının hakkını kötüye kullandığını, kolluğa verdiği ifadesinde arkadaşı Alihan Işık üzerine keşide ettiği bu çeki kaybettiğini bildirdiğini, aynı tarihte dava dışı keşidecinin T.T.K.nun 711/3 ncü maddesi uyarınca ödemeden men talimatı verdiğini, davacının açtığı iptal davası sonucu verilen ödeme yasağının 19.3.2007 tarihinde tebellüğ edildiğini, 7.5.2007 tarihinde dava dışı keşidecinin müvekkiline talimat vererek dava dışı Alihan I.’a ödeme yapılmasını istediği, çek bedelinin bu kişiye ödendiğini, keşideci, ciranta ve hamil arasında işlemlerin cereyan ettiğini, esasen mücerret ödeme yasağına uymamanın hemen müvekkili sorumluluğun doğurmayacağını, asıl borçluların takibinin gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve tüm dosya kapsamına göre, davalının ödeme yasağına rağmen çeki ibraz edene ödediği gerekçesiyle davanın kabulüne, 2.700.00 YTL’nin ödeme tarihinden itibaren yasal faiziyle tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükümün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 123.88 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 31.5.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.