Para Alacaklarının Haczinde Satış İsteme Süresi Söz Konusu Değildir. Bir Yıl Geçmekle Haciz Düşmez. 103 Davetiyesinin Tebliğ Edilmemesi Haczi Geçersiz Kılmaz.

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
2008/516 E.
2008/2804 K.
21.03.2008 T.

DAVA : Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Şikayet eden vekili, Ankara 30. İcra Müdürlüğü’nün 2003/3736 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülen …. Bankası’nın takibi sonucu 10.05.2003 tarihinde borçlu şirketin Enerji Bakanlığı’ndaki alacaklarına haciz koydurduğunu, 1 yıllık satış isteme süresi içinde satış talebinde bulunmadığı için haczinin düştüğünü, yapılan haczin İİK’nun 103. maddesi uyarınca borçluya tebliğ edilmemesi nedeniyle … Bankası’na ödeme yapılamayacağını belirterek sıra cetvelinin iptalini istemiştir.

Mahkemece, para alacaklarının haczinde satış isteme süresinin söz konusu olmadığı, haciz tutanağının İİK’nun 103. maddesi uyarınca borçluya tebliğ edilmemesinin haczi geçersiz kılmadığı, 09.05.2005 tarihli haczin … Bankası’na ait ilk haciz olduğu belirtilerek şikayetin reddine karar verilmiştir.

Şikayet eden vekili kararı temyiz etmiştir.

SONUÇ : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan icra mahkemesi kararının İİK’nun 366. maddesi uyarınca ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 21.03.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.