Rızası Dışında Elinden Çıktığı İddiası İle Çekin İptalini İsteme Hakkı Hamilindir.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2009/2193 E.
2010/8233 K.
12.7.2010 T.

DAVA : Hasımsız olarak açılan davada Mersin 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19.1.2009 tarih ve 2009/83-2009/86 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Murat Tolan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı, Akbank Mersin Metropol Şubesi’nde ki hesabına ait … numaralı çek yapraklarını kaybettiğini ileri sürerek, çeklerin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece , T.T.K.nun 730/1 -20’inci madde ve bendi yollaması ile aynı yasanın 669 ve devamı maddeleri uyarınca rızası dışında elinden çıktığı iddiası ile çekin iptalini isteme hakkının hamile ait olduğu, keşidecinin aynı yasanın 711 /son madde hükmü uyarınca muhatabı çeki ödemekten men edebileceği gibi elinden rızası hilafına çıkan ve imzasını içeren kaybettiği çekin bedelinin kendisinden istenmesi halinde aynı yasanın 704. maddesi hükmüne dayanarak borçlu olmadığının tespiti davası açabileceği gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Kararı, davacı temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, boş çek yapraklarının kıymetli evrak hükmünde olmamasına göre, davacının tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun bulunan kararın ONANMASINA, alınmadığı anlaşılan 17.15 TL temyiz ilam harcın temyiz eden davacıdan alınmasına, 12.7.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.