Senedi Elinde Bulunduran Kendi Hakkı Müteselsil ve Birbirine Bağlı Cirolardan Anlaşıldığı Takdirde Yetkili Hamil Sayılır.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2011/9152 E.
2011/27195 K.
8.12.2011 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından başlatılan çeke dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe karşı borçlu vekilinin, alacaklının yetkili hamil olmadığından takibin iptaline karar verilmesi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, takibin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

Kambiyo senetleri ile ilgili hak sahipliğini ispat külfeti hakkındaki TTK.nun 598 ve 702.maddelerinde “...senedi elinde bulunduranın kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde selahiyetli hamil sayılacağı...”öngörülmüştür. Anılan maddeler tedavülü sona ermiş senetler hakkında uygulanmaz. Tedavülden sonraki ciroların alacağın temliki hükümlerini doğuracağı aynı kanunun 602 ve 705.maddelerinde ayrıca düzenlenmiştir.

Somut olayda, takip dayanağı çek incelendiğinde, alacaklının ciro silsilesi içinde yer aldığı dolayısıyla yetkili hamil olduğu görülmektedir. Her ne kadar, mahkemece, dayanak çeki bankaya ibraz edenin kim olduğu bankadan sorularak tespit edilmiş ise de, dar yetkili icra mahkemesinde böyle bir inceleme yapılması mümkün olmayıp, çekin şeklen incelenmesi ve ciro silsilesinde alacaklının isminin bulunduğunun tespiti yeterlidir. Kaldı ki, dayanak çekin bankaya H. T. tarafından ibraz edildiği kabul edilse bile, anılan şahsın ibrazdan sonra cirosunun bulunduğu görülmekle, bu ciro TTK.nun 705.maddesi gereğince alacağın temliki hükmünde olduğundan, takip alacaklısının yetkili hamil olduğunun kabulü gerekecektir.

O halde, mahkemece, takip alacaklısının yetkili hamil olması nedeniyle şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 08.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.