Senedi İcra Takibine Koymada Kötü Niyeti Veya Ağır Kusuru Bulunan Alacaklı Aleyhine Tazminat ve Para Cezasına Hükmedilir. Alacaklı Genel Mahkemede Dava Açarsa Para Cezasının Tahsili Dava Sonuna Kadar Tehir Edilir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2010/24048 E.
2011/4105 K.
21.3.2011 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Bergama İcra Mahkemesi’nin 20.02.2009 tarih ve 2007/135 E., 2009/17 K. sayılı kararı ile borçlu S.İ’nin imzaya yönelik itirazı kabul edilmiş ve adı geçen lehine asıl alacağın %20’si oranında inkar tazminatına hükmedilmiştir. Bu tazminatın sorumlusu Bergama İcra Müdürlüğü’nün 2007/2558 Esas sayılı takip dosyasının alacaklısı A.K.’tur.

S.İ., Bergama 2. İcra Müdürlüğü’nün 2010/773 Esas sayılı takip dosyasında borçlu A.K. hakkında yukarıda sözü edilen tazminatın tahsili için ilamlı icra takibi başlatmıştır.

İmzaya itiraz başlığını taşıyan İİK’nun 170/4. maddesinde; “İcra mahkemesi itirazın kabulüne karar vermesi halinde, senedi takibe koymada kötü niyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklıyı senede dayanan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere tazminata ve alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Alacaklı genel mahkemede dava açarsa, para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve bu davayı kazanırsa hakkında verilmiş olan para cezası kalkar.” hükmüne yer verilmiştir. Anılan yasa maddesi gereğince, alacaklının genel mahkemede dava açmasının sadece para cezasının tahsilini tehir edeceği öngörülmüş olup, sözkonusu bu yasal düzenlemeye göre tazminatın tahsilinin tehirine imkan bulunmadığı tartışmasızdır.

O halde mahkemce, Bergama 2. İcra Müdürlüğü’nün 2010/773 Esas sayılı dosyasının borçlusu olan ( Bergama İcra Müdürlüğü’nün 2007/2558 Esas sayılı dosyasında alacaklı bulunan ) şikayetçinin isteminin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 21.03.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.