Senet Kambiyo Vasfında Bulunmadığından İİK m.170/a Gereği Takibin İptaline Karar Verilse Dahi Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilmez.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2013/17615 E.
2013/24759 K.
2.7.2013 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, borçlular tarafından şikayet yolu ile takibin iptalinin talep edildiği, Mahkemece dayanak senedin kambiyo senedi vasfında olmadığı gerekçesiyle takibin iptali ile alacaklı aleyhine tazminata hükmedildiği görülmektedir.

6762 sayılı TTK’nun  688/6. maddesi gereğince bonoda tanzim tarihi, dayanak belgenin kambiyo senedi vasfını taşıması için zorunlu unsurdur.

Somut olayda, takip dayanağı olan bonoda, tediye tarihi ve vade tarihi olarak iki ayrı tarih yazılı olduğu, tanzim tarihinin yazılı olmadığı görülmektedir. Bu nedenle dayanak senet kambiyo senedi vasfında olmadığından kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılamaz.

İİK’ nun 170/a maddesi hükmüne göre takibin iptaline karar verilmesi durumunda bahsi geçen maddede tazminat öngörülmediğinden alacaklı aleyhine tazminata hükmedilmesi isabetsiz olup, kararın bu nedenle bozulması gerekir ise de, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile İstanbul 13. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 12.12.2012 tarih ve 2012/69 Esas 2012/ 802 Karar sayılı kararının hüküm bölümünün tazminat ile ilgili ( 2 ) numaralı bendinin tamamının karar metninden çıkartılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle İİK 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca ( ONANMASINA ), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.07.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.