Senette Birden Çok Lehtarın Yazılı Olması Halinde Lehtarlardan Her Biri Ancak Senette Yazılı Olan Tutarın Payına İsabet Eden Kısmı İçin Takip Yapabilir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2010/33703 E.
2011/15725 K.
14.7.2011 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlu, takip konusu senedin boş olarak H. D.’ye verildiğini, borcunun sadece 3.540 TL olduğu halde senedin imza dışındaki yerlerinin alacaklı tarafından sonradan doldurulduğu, boş olan bedel kısmına da 13.450 TL yazılarak takibe konulmuş olması sebebiyle takibin iptalini istemiş, mahkemece iddia yazılı ve geçerli delillerle kanıtlanamadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verilmiştir.

Takip konusu senet incelendiğinde lehtarların H. ve M. D. olduğu, bir başka anlatımla senette iki lehtar bulunduğu görülmektedir. Bu durumda senedi takibe koyan M. D. senet bedelinin ancak 1/2’sini isteyebilir. Takibin 6.770 TL’yi aşan kısım yönünden itirazın kabulü gerekirken istemin tümden reddi doğru değildir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.  366. ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 14.07.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.