Şirket Ünvanının Eksik Yazılmış Olması, Takip Borçlusunun Kendileri Olduğunu Kabul Ederek Benimsemesi Karşısında Tartışmasız Olduğundan Şikayetin Reddi Gerekir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2006/11866 E.
2006/14661 K.
4.7.2006 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı vekili tarafından genel haciz yolu ile başlatılan takipte borçlu olarak İzmir Özel Fatih Lisesinin gösterildiği örnek 49 ödeme emrinin 08.03.2000 tarihinde tebliğ edildiği, yasal süre içinde 10.03.2000 tarihinde İzmir Özel Fatih Koleji İşletmeleri AŞ. vekilinin icra dairesine verdiği dilekçe ile müvekkilinin ödeme emrinde ünvanının eksik yazılmış ise de tam ünvanının bu şekilde olduğunu belirterek borca itiraz ettiği anlaşılmıştır. Her ne kadar ödeme emrinde borçlunun gerçek yada tüzel kişi olup olmadığı belli değil ise de borçlu vekilinin bu şekilde takip borçlusunun kendileri olduğunu kabul ederek benimsemesi ve yasal sürede borca itirazlarını bildirmiş olması karşısında hakkında takip yapılanın müşteki şirket olduğu tartışmasızdır. O halde borçlunun diğer şikayet nedeninin incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile takibin iptali isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 04.07.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.