Tahliye Davası 1 Ay İçinde Açılmalıdır

Davanın süresinde açılıp açılmadığı mahkemece kendiliğinden incelenecektir.

Dava,

  1. Bir yıldan kısa kira sözleşmelerinde, süre sonundan başlayarak bir ay içerisinde açılmalı,
  2. Bir yıl olan kira sözleşmelerinde bir yılın sonundan başlayarak bir ay içerisinde açılmalı,
  3. Bir yıldan uzun kira sözleşmelerinde her bir kira yılı sonundan başlayarak bir ay içerisinde açılmalıdır.

Örneğin,

1 . Kira sözleşmesinin 6 ay olduğu ve 01.01.2017 başlangıç tarihli olduğu varsayımında  1 ve 4. kira aylara ait kira bedelinin ödenmemesi halinde,  01.07.2017 ten itibaren bir ay içerisinde yani 01.07.2017 – 01.08.2017 tarihleri arasında açılmalıdır.

Ancak kira sözleşmesinin kendiliğinden süre sonunda yenilenmesi halinde 01.07.2017 tarihinden itibaren bir yıl uzayacağını dolayısıyla 01.07.2017 – 01.07.2018 tarihleri arasında iki haklı ihtarın oluşması halinde 01.07.2018-01.08.2018 tarihleri arasında açılmalıdır. Bu hususta “bu yazıyı” da okuyabilirsiniz.

2. Kira sözleşmesinin 1 yıl olduğu ve 01.01.2017 başlangıç tarihli olduğu varsayımında iki ayrı ve haklı ihtar gönderilmiş ise bu sebeple tahliye davası 01.01.2018 den itibaren bir ay içerisinde yani 01.01.2018 – 01.02.2018 tarihleri arasında açılmalıdır.

3. Kira sözleşmesinin 3 yıl olduğu ve 01.01.2017 başlangıç tarihli olduğu varsayımında bir kira yılı içerisinde iki haklı ihtar söz konusu olmuş ise yani 01.01.2017 – 01.01.2018 veya 01.01.2018 – 01.01.2019 veya 01.01.2009 – 01.01.2010 tarihleri arasında iki ayrı haklı ihtar oluşmuş ise bu şartların sağlandığı kira yılı bitiminden itibaren 1 ay içerisinde açılmalıdır. Burada önemli olan aynı kira yılı içinde iki haklı ihtar koşulunun oluşması gerektiğidir.

Bu konudaki diğer yazılara “Buraya Tıklayarak” ulaşabilirsiniz.

6. Hukuk Dairesi         2015/10329 E.  ,  2016/508 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Tahliye

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava iki haklı ihtar sebebiyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya kapsamına, toplanan delillere göre davalının takas, mahsup talebi gereğince mahallinde hasar tespiti için keşif yapılması talebine ilişkin temyiz itirazları yerinde değildir.
Türk Borçlar Kanun’unun 352/2. maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının kira süresinin, bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde açılması zorunludur.
İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracıya bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde iki haklı ihtaroluşmaz.
Olayımıza gelince; Davaya dayanak yapılan ve taraflar arasında düzenlenen yazılı kira sözleşmesi 08.10.2013 başlangıç tarihli ve bir yıl sürelidir. Davacı Ocak, Şubat, Mart 2014 aylar kiralarının 12.03.2014 keşide tarihli ihtara, Eylül, Ekim, Kasım 2014 aylar kiralarının 24.11.2014 keşide tarihli ihtarnameye konu yapıldığını belirterek, bir yıllık kira dönemi için de davalının iki defa temerrüde düştüğünden bahisle, 10.02.2015 gününde açmış olduğu iş bu dava ile iki haklı ihtar sebebiyle kiralananın tahliyesini istemiştir.
Davacı dava dilekçesinde, ihtarların hangi döneme ilişkin bulunduğunu açıklamamış ise de, bir kira yılı yazılı kira sözleşme başlangıcına göre 08.10.2013 ile 07.10.2014 ya da 08.10.2014 ile 07.10.2015 kira dönemine ilişkin bulunmalıdır. Birinci kira yılı için davanın 07.10.2014 dönem sonundan itibaren bir ay, ikinci kira yılı için ise 07.10.2015 olan dönem sonundan itibaren bir ay içerisinde açılması gerekir. Bu durumda her iki dönem içinde dava süresinde açılmamıştır. Davanın süresinde açılıp açılmadığı kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece resen araştırılması gerekir.
Mahkemece yukarıda açıklanan gerekçe ile, süresinde açılmadığından bahisle öncelikle süre yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile ihtara konu edilen aylar kiralarının, aynı kira dönemi içinde olmayıp, ayrı kira dönemlerine girdiğinden bahisle işin esasına girilerek davanın reddine karar verilmesi doğru değil ise de, hükmün bozularak yeniden yargılama yapılmasında yarar görülmediğinden sonucu itibariyle doğru olan hükmün değiştirilmiş bu gerekçe ile ONANMASINA ve aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edenden alınmasına 28.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

6. Hukuk Dairesi         2016/2745 E.  ,  2016/2380 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Akte aykırılık iki haklı ihtar-Tahliye

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı akte aykırılık iki haklıihtar ve tahliye davasına dair karar, davalı-davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, iki haklı ihtar ve akde aykırılık nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece, akde aykırılık nedeniyle tahliye isteminin kabulüne, iki haklı ihtar nedeniyle tahliyeisteminin şartları oluşmadığından reddine karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece taktir edilerek karar verilmiş olmasına ve taktirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacının iki haklı ihtar nedeniyle tahliye istemine yönelik temyiz istemine gelince, taraflar arasında 10.11.2009 başlangıç tarihli 4 yıl süreli, ilk kira yılı için aylık 1500Euro+KDV, ikinci kira yılı için aylık 1545Euro+KDV bedelli, kira bedelinin her ayın ilk 5’inde peşin gösterilen banka hesabına nakten ödeneceği, “Zeplin Oto-yıkama kiralama, expres servisi kullanım amacıyla kira sözleşmesi yapıldığı, 16.06.2009 tarihli ek protokol ile sözleşmenin aylık bedelinin 909Euro+KDV olarak, kullanım şeklinin ise “Zeplin oto yıkama sadece oto yıkama” olarak değiştirildiği hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır.
Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesinde iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının şartları düzenlenmiştir.
İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracıya bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde iki haklı ihtar oluşmaz.
Somut olayda, taraflar arasındaki kira sözleşmesinin 10.11.2009 başlangıç tarihli ve 4 yıl süreli olduğu, Davacı tarafından, 10.11.2012 – 10.11.2013 kira yılına ilişkin ilk olarak, Mayıs 2013 ayına ait 1009TL kira bedelinin tahsili istemiyle …. İcra Müdürlüğü’nün 20.05.2013 tarihli 2013/12697 Esas sayılı icra takip dosyasında, ödeme emrinin davalı kiracıya 28.05.2013 tebliğ edildiği ve aynı gün ödemenin yapıldığı, ikinci olarak 656TL elektrik ve su bedelinin tahsili istemiyle 16.7.2013 tarihinde başlatılan …. İcra Müdürlüğü’nün 2013/18513 Esas sayılı icra dosyasında, ödeme emrinin 23.07.2013 tarihinde tebliğ edildiği ve ödeme yapılmadığı, üçüncü olarak Ekim 2013 ayına ait 1175 TL kira bedelinin tahsili istemiyle 08.10.2013 tarihinde başlatılan ….İcra Müdürlüğü’nün 2013 / 8137 Esas sayılı icra dosyasında ödeme emrinin davalı kiracıya 22.10.2013 tarihinde tebliğ edildiği ancak ödemenin yapılmadığı anlaşılmaktadır. Buna göre aynı kira yılı içinde iki haklı ihtar koşulunun oluştuğu anlaşılmaktadır. Mahkemece, aynı kira yılına ilişkin olarak yapılan ihtarlar nedeniyle iki haklı ihtar nedeniyle tahliye koşulları oluştuğundan bu yöne ilişkin istemin de kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmiş olması doğru değildir.
Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.
SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenle akde aykırılık nedeniyle tahliyeye ilişkin hükmün ONANMASINA (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, onanan kısım için aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz eden davacıya iadesine, 24/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

(Kapatılan) 6. Hukuk Dairesi         2015/12584 E.  ,  2016/6556 K.
“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye ve alacak davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.


Dava, iki haklı ihtar nedeniyle tahliye ve 2.500.-TL kira alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, tahliye talebinin kabulü ile 2.000,00 TL kira alacağının tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.


1-Davalının alacağa ilişkin temyiz itirazları yönünden; 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 14.7.2004 tarih, 5219 sayılı kanunla değişik 427.maddesi ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2.3.2005 tarih ve 9-82 esas ve 126 karar sayılı ilamı uyarınca temyiz konusu alacak hüküm tarihinde 2.080.-TL’nin altında bulunduğundan hükmün kesin olması nedeniyle temyiz isteminin REDDİNE karar verilmesi gerekmiştir.


2-Davalının tahliyeye yönelik temyiz itirazlarına gelince; Davacı vekili dava dilekçesinde; dava konusu taşınmazın 20.06.2014 tarihinde satın alındığını, taşınmazın satın alındığı tarihten itibaren ödenmeyen 2 aylık 1000.-TL olan kira bedelinin 30 gün içinde ödenmesi için ihtarnamesinin gönderildiğini, ardından da ihtarnamesi ile 20.08.2014-20.10.2014 dönemi iki aylık 1000.-TL kira alacağının 30 gün içinde ödenmesinin istenildiğini ancak buna rağmen ödeme yapmayan davalının kiralanandan tahliyesini talep etmiştir. Davalı taşınmazda yapılan tadilatlara karşılık kira bedeli ödenmeden oturma hakkına sahip olduğunu belirterek davanın reddini savunmuş ve 01/01/2014 başlangıç tarihli beş yıl süreli aylık kira bedelinin 400.-TL olarak belirlendiği önceki malikle imzalanan kira sözleşmesini dosyaya ibraz etmiştir. Mahkemece, iki haklı ihtar nedeniyle davalının taşınmazdan tahliyesine ve 2.000,00 TL kira alacağının tahsiline karar verilmiştir. 


Türk Borçlar Kanununun 352/2. maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının kira süresinin, bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde açılması zorunludur. İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracıya bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde iki haklı ihtar oluşmaz.
./..
Olayımıza gelince; Önceki malikle kiracı davalı arasında arasında düzenlenen 01.01.2014 başlangıç tarihli kira sözleşmesi beş yıl sürelidir. Davaya konu ihtarların yapıldığı kira yılı 01.01.2014-01.01.2015 dönemi olup, Türk Borçlar Kanununun 352/2. maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının, bir yıl ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde açılması zorunludur. Davanın kira yılının bitim tarihi olan 01.01.2015’den itibaren bir ay içinde açılması gerekirken, 24.11.2014 tarihinde açılması nedeniyle süresinde açılmadığından, mahkemece süre yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekirken, bu husus gözetilmeyerek yazılı şekilde tahliye kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda (1) No’lu bentte açıklanan nedenlerle alacağa ilişkin temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) No’lu bentte açıklanan nedenlerle tahliyeye yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 09/11/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

6. Hukuk Dairesi         2016/51 E.  ,  2016/5316 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Tahliye

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava iki haklı ihtar sebebiyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulune karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Türk Borçlar Kanununun 352/2. maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının kira süresinin, bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde açılması zorunludur.
İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracıya bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde iki haklı ihtar oluşmaz.
Olayımıza gelince; Davacının davaya dayanak yaptığı ve hükme esas alınan 01/10/2002 başlangıç tarihli, bir yıl süreli yazılı kira sözleşmesinin varlığı, taraflar arasında uyuşmazlık konusu değildir. Davacı iki ayrı icra takibi üzerine ödeme emirlerinin tebliğ edilmelerinden sonra davalı tarafından ödemelerin yapıldığı iddiasıyla, iki haklı ihtara neden olan davalının tahliyesi istemi ile 03/12/2014 tarihinde iş bu davayı açmıştır. Yukarıda açıklanan esaslara göre iki haklı ihtar hukuki sebebine dayanılarak açılan davanın, kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içerisinde açılması gerekir. Kira sözleşmesinin bir yıl olan süresi 30/09/2003 tarihinde sona ermiş ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’n 347/1 madde gereğince, ayni koşullarla kendiliğinden birer yıllık sürelerle uzayarak dava tarihine nazaran süresi 30.09.2014 tarihinde son bulmuştur. Bu durumda yasal bir aylık süre geçirildikten sonra 03/12/2014 tarihinde açılan dava süresinde açılmadığından, mahkemece tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın süresinde açıldığının kabulü ile işin esasının incelenmesi doğru değildir.
Karar bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 20.09.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.