Tahliye İçin 30 Gün Verilmesi Gerekmez

İki haklı ihtar nedenine dayalı tahliye için ihtarnamelerde, kiracıya kira borcunu ödemesi için 30 gün süre verilmesi gerekmemektedir.

Esasen 30 günlük süre, kira bedelinin ödenmesinde temerrüde düşülmesi halinde kiracıya tanınmamaktadır.

Gerçekten bu konuya dair diğer yazılarımda da belirtmiştim. Kiranın ödenmemesi ile kiranın zamanında ödenmemesi aynı değildir. Kanun koyucu kiranın ödenmesini sağlamak istediği gibi zamanında ödenmesini de sağlamak istemiştir.

Kiraya veren, herhangi bir ayın kirası ödenmediğinde kiracının temerrüdü nedeniyle tahliye talepli icra takibi başlatabilir ve kiracıya örnek 13 tahliye emri gönderilmesini sağlayabilir. Kiracı da kira bedelini süresinde ödeyerek tahliyeye engel olabilir. Oysa iki haklı ihtar sebebiyle tahliye davasında kiraya verenin haklı ihtarlarından sonra kira bedellerinin ödenmiş olması da tahliyeyi engellemez.

Yine kiraya veren, iki haklı ihtara dayanan fesih sebebini her ihtimalde kira yılı bitiminden sonra dava yolu ile ileri sürebileceği için herhangi bir aya ait kira bedelinin ödenmesi için 30 günlük süre verilmesi de bu fesih sebebi bakımından sonuca etkili de değildir.

Bu konudaki diğer yazılara “Buraya Tıklayarak” ulaşabilirsiniz.

6. Hukuk Dairesi         2015/12656 E.  ,  2016/6319 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, iki haklı ihtar nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece dava reddedilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Türk Borçlar Kanununun 352/2. maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının, bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde açılması zorunludur.
İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracıya bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde iki haklı ihtaroluşmaz.
Olayımıza gelince; hükme esas alınan 15/11/2013 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi hususunda taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı 15/11/2013 -15/11/2014 kira yılında davalının iki haklı ihtara neden olduğunu ileri sürerek kiralananın tahliyesini talep etmiştir. Mahkemece kira bedelini ödemeyen kiracıya yazılı olarak verilecek sürenin konut ve çatılı iş yeri kiralarında en az 30 gün olması gerektiği ancak ihtarnamelerde ödeme için kiracıya 10 günlük süre verildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir Davalıya gönderilen 06/05/2014 keşide, 22.05.2014 tebliğ ve 30/05/2014 keşide, 12/06/2014 tebliğ tarihli ihtarnamelerde 30 günlük ödeme süresi verilmemesinin sonucu etkiler bir yönü bulunmamaktadır. 30 günlük süre temerrüde dayalı tahliye davalarında önem kazanmaktadır. İki haklı ihtar nedenine dayalı tahliye davalarında ödeme süresinin belirtilmesine ihtiyaç yoktur. İhtarnameler her hangi bir şekil şartına tabi olmadığı gibi süre verilmesi de gerekmez. Mahkemece işin esasının incelenerek neticesine göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 31/10/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.