Takibin Durdurulmaması Halinde İtiraz Eden Borçlu Aleyhine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemez.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2007/6178 E.
2007/8905 K.
3.5.2007 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlunun takipten önce asıl alacağın 2.000 YTL’sini ödediğinden bahisle bu miktar alacağa ve işlemiş faiz miktarına ve faiz oranına itiraz etmiştik. Bu durumda itiraz edilen miktarların 2006 yılı itibariyle İİK. 363/1 maddesinde öngörülen 3120 YTL’lik kesinlik sınırının üstünde bulunmaktadır”. Bu durumda mahkemenin uyuşmazlık konusu değerin 3.120 YTL’yi geçmediğinden bahisle borçlunun temyiz isteminin reddine ilişkin kararı yerinde değildir. İş bu 16.02.2007 tarih ve 2006/141 E. 2006/397-1 Ek kararın oybirliğiyle kaldırılmasına karar verildi. Temyiz incelemesine geçildi.

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlunun borca itirazı yerine mahkemece icra takibi durdurulmadığı halde 4949 Sayılı Kanunla değişik 169/a-6 maddesine aykırı şekilde borçlu aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesi isabetsiz olup, kararın bu nedenle bozulması gerekir ise de ancak yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle Sarıyer İcra Mahkemesinin ( 1 ) 28.12.2006 tarih ve 2006/141 Esas 2006/337 karar sayılı kararının hüküm bölümünde yer alan 800 YTL inkar tazminatının borçludan alınarak alacaklıya verilmesi ibaresinin karar metninden çıkarılmasına kararın düzeltilmiş bu şekliyle İİK. 366ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca ( ONANMASINA ), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, 03.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.