Takip Dayanağı Senedin/Çekin Teminat Senedi/ Çeki Olduğu İddiası İİK m.170/a Maddesi Kapsamında Şikayettir. Bu nedenle Taraflar Duruşmaya Gelmese Dahi Karar Verilir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2012/28136 E.
2013/3606 K.
12.2.2013 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Bonoya dayanan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte keşideci borçlu vekili takibe konu senetlerin teminat senedi olduğunu iddia etmiş, mahkemece HMK’nun 320/4.maddesi uyarınca takipsiz bırakılan dosyanın yenilenmesinden sonra yeniden takipsiz bırakıldığından davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Takip dayanağı bonoların teminat senedi olduğuna yönelik iddia İİK’nun 170/a maddesi kapsamında şikayettir.

İİK’nun 18. maddesinin 3. fıkrası; “aksine hüküm bulunmayan hallerde icra mahkemesi, şikayet konusu işlemi yapan icra dairesinin açıklama yapmasına ve duruşma yapılmasına gerek olup olmadığını takdir eder; duruşma yapılmasını uygun gördüğü takdirde ilgilileri en kısa zamanda duruşmaya çağırır ve gelmeseler bile gereken kararı verir” hükmünü içermektedir.

Şikayetçi borçlu vekilinin geçerli bir mazeret bildirmemiş ve duruşmaya gelmemiş olması, HMK’nun 320.maddesine göre dosyanın işlemden kaldırılmasını ve sonuçta aynı yasanın son fıkrası uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesini gerektirmez. Mahkemece, İİK’nun 18/3.maddesine göre, taraflar gelmeseler bile inceleme yapılıp şikayetin sonuçlandırılması gerekirken, olayda uygulama yeri olmayan gerekçe ile HMK’nun 320. maddesine göre davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.