Tapuda İşyeri Olarak Kayıtlı Görünen Yerlerde Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Açılmasında Kat Maliklerinin Oyçokluğu İle Verdiği Kabul Kararı Gereklidir.

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU
2006/2856 E. 
2009/1706 K. 
9.7.2009 T.

ÖZET :Tapuda işyeri olarak gözüken yerlerde umuma açık istirahat ve eğlence yeri faaliyetlerinin yapılabilmesinin kat maliklerinin oyçokluğu ile vereceği karara bağlı kılınmasında kamu yararı bulunmaktadır.

İstemin Özeti :Danıştay Sekizinci Dairesi’nin 26.4.2006 günlü, E:2005/4199, K:2006/1740 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması davalı idareler tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Danıştay Sekizinci Dairesi’nce verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Tuncay Dündar’ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Radiye Tiryaki’nin Düşüncesi : 10.8.2005 gün ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin S.maddesinin ( b )fıkrasında yer alan “Tapuda işyeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda, yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oyçokluğu ile aldığı kararın bulunması” kuralının iptali istemiyle açılan davada, dava konusu yönetmelik maddesinin iptaline karar veren Danıştay 8.Dairesi kararı davalılardan İçişleri Bakanlığınca temyiz edilerek bozulması istenilmektedir.

Davada, Danıştay 8.Dairesi kararındaki düşüncem doğrultusunda temyiz isteminin kabulü ile daire kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR :Dava: 10.08.2005 gün ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesinin ( b )fıkrasında yer alan “Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda, yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oyçokluğu ile aldığı kararın bulunması” kuralının iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Sekizinci Dairesi 26.4.2006 günlü, E:2005/4199, K:2006/1740 sayılı kararıyla, İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin, Tanımlar başlıklı 4/g maddesinde” Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri” ifade ettiği, aynı Yönetmeliğin iptali istenilen, işyerlerinde aranacak genel şartlar başlıklı 5. maddesinde de, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerlerinin taşıması zorunlu olan şartlar tek tek sayılmış, bunlar içinde ( b-2 )”Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda, yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oyçokluğu ile aldığı kararın bulunması”nın öngörüldüğü, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun “yasak işler” başlıklı 24. maddesinin birinci paragrafında; anagayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseselerin kurulamayacağı, ikinci paragrafında da; anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerlerin, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabileceğinin kurala bağlandığı; madde hükmünden, anagayrimenkulün, kütüğünde mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseselerin kurulamayacağı, ayrıca anagayrimenkulün kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde maddenin ikinci paragrafında sayılan faaliyetlere, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı bir kararla izin verilebileceği konusunun düzenlendiği, maddede bunun dışında bir sınırlama getirilmediği, esasen işyeri niteliğinde olan bağımsız bölümlerin 634 sayılı Yasanın 24. maddesi 2. paragrafı kapsamında bulunmadığı, kütüğünde işyeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümde, umuma açık istirahat ve eğlence yerinin açılmasının ve işletilmesinin kat maliklerinin oyçokluğuyla verecekleri karara bağlayan Yönetmeliğin 5. maddesinin ( b )fıkrasının 2. bendi mevzuata, mülkiyet hakkına ve çalışma özgürlüğüne uygun bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Davalı idareler, bu tür işyerlerinin aynı binada oturan bina sakinlerinin rahatsızlıklarına ve şikayetlerine neden olmaması için bu düzenlemenin getirildiğini belirterek kararı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedirler.

Dava konusu Yönetmeliğin 1. maddesinde bu Yönetmeliğin amacının işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemek olduğu belirtilmiş; 3. maddesinde de Yönetmeliğin dayanağı kanunlar sayılmıştır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’de yer alan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde ve burayı işletecek ve çalıştıracak kişilerde aranan nitelikler incelendiğinde; kanun koyucunun amacının, işyerinin fen ve sağlık açısından uygunluğuyla birlikte çevrenin ve toplumun huzur ve güvenliğini de gözönünde tutmak olduğu anlaşılmaktadır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24. maddesinde tapuda mesken olarak görülen yerlerin eğlence, toplantı, gıda, beslenme, galeri, çarşı vb. gibi amaçlarla kullanılabilmesinin kat maliklerinin oybirliğiyle vereceği karara bağlı olduğu kurala bağlanmış, tapuda işyeri olarak görünen bölümlerin belirtilen amaçlarla kullanılabilmesi için açık bir hükme yer verilmemiştir. Ancak, 634 sayılı Kanunun 28, 29, 30, 31, 32. maddelerinin birlikte değerlendirilmesinden, bu kanuna tabi binaların kullanma amaç ve şeklinin yönetim planında gösterileceği ve binanın yönetiminin kat malikleri kurulunca alınan kararlara göre yürütüleceği anlaşılmaktadır.

Durum böyle olunca, tapuda işyeri olarak gözükse bile bu işyerlerinde dava konusu yönetmeliğe tabi istirahat ve eğlence yeri faaliyetlerinin yapılabilmesinin kat maliklerinin oyçokluğuyla vereceği karara bağlı kılınmasında kamu yararı bulunmaktadır. Öte yandan dava konusu yönetmeliğin dayanağını oluşturan Kanunlardan birisi olan 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununun 7. maddesinde dinlenme ve eğlence yerlerinin açılmasının mahallin en büyük mülki amirinin iznine bağlı olduğu hükmüne yer verilmiş, bu izinlerin verilmesi dava konusu yönetmelikle objektif ölçütlere bağlanmış olup, bu ölçütler arasında kat malikleri kurulunun oyçokluğuyla izin verdiğine ilişkin karar tutanağının sayılmış olması, kamu güvenliği ve esenliği için getirilmiş bir kural niteliğinde olduğundan hem Yönetmeliğin dayanağı Kanuna hem de Yönetmeliğin amacına aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

SONUÇ :Açıklanan nedenlerle davalı idarelerin temyiz istemlerinin kabulü ile Danıştay Sekizinci Dairesinin 26.4.2006 günlü, E: 2005/4199, K:2006/1740 sayılı kararının bozulmasına, 09.07.2009 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY :

x- Davalı idarelerin temyiz istemlerinin reddi ile hukuk ve usule uygun bulunan Danıştay Sekizinci Dairesince verilen 26.4.2006 günlü, E:2005/4199, K:2006/1740 sayılı kararın onanması oyu ile karara karşıyız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.