Tedbir Kararı İle Alacaklının Takibin Devamını Sağlar Nitelikte Yapabileceği Takip İşlemleri Engellenmiş İse Zamanaşımı Süreleri Kesilir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2010/11057 E.
2010/24362 K.
21.10.2010 T.

DAVA : Alacaklının kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla 09.02.2009 tarihinde başlattığı takipten sonra; iflasın ertelenmesi davası sırasında tedbir kararı verildiği incelenen icra dosyasında tespit edilmiştir.

KARAR : Kural olarak takibin kesinleşmesi üzerine alacaklının borçlunun doğrudan malları üzerine haciz koydurabileceği gibi üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarına İİK.nun 89. maddesi gereğince haciz yaptırabilir. Anılan tedbir kararının incelenmesinde yukarıdaki açıklanan nitelik hacizlerin yapılmamasına, yapılmış hacizlerin kaldırılmasına İİK.nun 89/1 haciz ihbarnamelerinin fekkine karar verilmiş olmakla, alacaklının takibin kesinleşmesinden sonra icra dosyasında takibin devamını sağlar nitelikte yapılabileceği tüm takip işlemlerini engellemiştir. Bu husus zorunlu olarak, alacaklının takibine devam etmesini engeller niteliktedir. Bu durumda zamanaşımı sürelerinin de işlemeyeceği izahtan varestedir.

SONUÇ : Mahkemece, yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda borçlunun zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması isteminin reddine karar vermesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne dair hüküm tesisi isabetsizdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.