Terk Dönmeme Nedeninin Haklı Olması Gerekir

Ayrılık-Sözleri

(“Terk sebebiyle boşanma davası hakkında herşey” adlı makale için tıklayınız.)

(Terk Dönmeme Nedeninin Haklı Olması Gerekir. Sadece Terk Etmekte Haklı Olunması Yeterli Değildir.)

(Terk Dönmeme süresiz değildir. Başlangıçta evi terk etmekte haklı olan eşin bu haklılığı ona süresiz olarak konuta dönmeme hakkını vermez.)

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2012/7195 E.
2012/26838 K.
12.11.2012 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm kocanın reddedilen boşanma davası ve manevi tazminat talebi ile kadın yararına hükmedilen maddi tazminat ve yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-davalı kocanın manevi tazminat talebinin reddine dair temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacı-davalı koca tarafından açılan boşanma davası, Türk Medeni Kanununun 164. maddesinde yer alan terk hukuki sebebine dayanmaktadır. Toplanan delillerden; davacı-davalı kocanın davasında ihtarın, Türk Medeni Kanununun 164. maddesi ile 27.3.1957 günlü ve 10/1 sayılı içtihadı Birleştirme Kararına uygun olduğu; davanın süresinde açıldığı; davalının kanunen korunmaya değer bir sebep olmadığı halde ortak konuta dönmediği anlaşılmıştır. Terk nedeniyle açılan boşanma davalarında terk eden eş terkte haklılığı değil eve dönmemekte haklılığını kanıtlaması gerekir. Toplanan delillerden davalı-davacı kadın eve dönmemekte haklılığını kanıtlayamamıştır. Bu durumda davacı-davalı koca tarafından açılan boşanma davasının kabulü, davalı-davacı kadın tarafından açılan boşanma davasının reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir. Ancak davalı-davacı kadın tarafından açılan boşanma davasının kabulü ile verilen boşanma hükmü davacı-davalı koca tarafından temyizinin kapsamı dışında bırakılmak suretiyle usulen kesinleşmiştir. Bu durumda kocanın boşanma davasındaki boşanma talebinin konusu kalmamıştır. O halde, bu husus gözetilerek kocanın boşanma talebi hakkında konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına şeklinde karar verilmesi ve yargılama giderleri ile vekalet ücretiyle ilgili olarak hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.

3-Yukarıdaki 2. bentte açıklandığı üzere boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davalı-davacı kadın tam kusurludur. Tam kusurlu eş yararına maddi tazminata ve yoksulluk nafakasına hükmedilemez ( TMK. md. 174/1,175 ). Bu yön gözetilmeksizin tam kusurlu davalı-davacı kadın yararına maddi tazminata ve yoksulluk nafakasına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan hükmün yukarıda 2.ve 3. bentte gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerin yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 12.11.2012 tarihinde karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.