Terk ihtarı çekmek Terk Eden Eşin Affedildiğini Gösterir

indir (1)

(“Terk sebebiyle boşanma davası hakkında herşey” adlı makale için tıklayınız.)

(Terk ihtarı çekmek, terk eden eşin önceki kusurlu davranışlarının affedildiğini gösterir)

(Terk ihtarı çekmek, affettiği anlamına geleceği için şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasında terk eden kusurlu sayılmaz)

(Terk ihtarı çekmek, affedilen eşin kusurlarının şiddetli geçimsizlik açısından değerlendirilemeyeceğini gösterir.)

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2013/21098 E.
2014/3826 K.
25.2.2014 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı ( koca ) tarafından, kadının karşı davasının kabulü, davalı-karşı davacı ( kadın ) tarafından ise kusur belirlemesi ve tazminat taleplerinin reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşüldü:

KARAR : 1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalı kocanın, kadın tarafından açılan karşı boşanma davasının reddi gerektiği yönündeki temyiz itirazları yersizdir.

2- )Davalı-karşı davacı kadının temyiz itirazlarına gelince;

Mahkemece taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanmalarına karar verilmiş ise de, toplanan delillerden; davacı-karşı davalı ( koca ) tarafından hem terk ( T.M.K. md. 164) hem de şiddetli geçimsizlik ( T.M.K.madde 166/1 ) hukuki sebebine dayalı olarak boşanma talep edilmiştir. Davacı-karşı davalı ( koca ) 3.1.2012 tarihinde eşine Türk Medeni Kanununun 164. maddesi uyarınca terk ihtarı çekmiş, koca çektiği bu ihtarla eşinin önceki kusurlu davranışlarını affetmiş en azından hoşgörüyle karşılamıştır. Davalı-karşı davacı kadının ihtardan sonra gerçekleşen başkaca bir kusurunun varlığı da ispatlan amam ıştır. Bu durumda evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda eşine şiddet uygulayan ve akrabalarıyla görüşmesini engellemek için telefonu kilitleyen kocanın tam kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Hal böyle iken; tarafların eşit kusurlu kabul edilerek, davalı-karşı davacı kadının maddi ve manevi tazminat ( T.M.K.madde 174/1,2 ) isteklerinin bu sebeple reddi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden İdris’e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 119.00 TL temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatıran Zeynep’e iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 25.02.2014 tarihinde karar verildi.

Terk ihtarı çekmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.