Terk ihtarı öncesi Terk Eden Eşin Dava Açması

indir (2)

(“Terk sebebiyle boşanma davası hakkında herşey” adlı makale için tıklayınız.)

(Terk İhtarı Öncesi Terk Eden Eşin Dava Açması halinde ayrı yaşamaya haklı olur.)

(Terk ihtarı sonrası  terk eden eşin dava açması dürüstlük kuralına aykırıdır. Ancak dönmemenin haklı olması hali için birinci ve ikinci yargıtay kararlarını okuyunuz)

(Terk nedeniyle davanın reddi ve talep olmamasına rağmen şiddetli geçimsizlikten boşanma kararı verilmesi hukuka aykırıdır.)

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2012/20678 E.
2013/6745 K.
13.3.2013 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı ( kadın ) tarafından, her iki tarafın davası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği düşünüldü:

KARAR : 1- )Davalı koca 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 164. maddesi gereğince terk hukuki sebebine dayanarak boşanma istemiştir. Terk sebebiyle ihtarın 15.3.2011 tarihinde çekildiği ihtarın 29.3.2011 tarihinde davacı-davalı kadına tebliğ edildiği, kadının 18.3.2011 tarihinde şiddetli geçimsizlikten dava açtığı anlaşılmaktadır. Davacı-davalı kadın ihtar kararı kendisine tebliğ edilmeden boşanma davası açtığından açılan boşanma davasının dava tarihi itibariyle ayrı yaşama hakkını kazanmıştır. Artık iki ay içinde eve dönmesi beklenemez. İhtarın geçersiz olduğu anlaşılmaktadır. Davalı-davacı kocanın şiddetli geçimsizlikten bir davası da yoktur. Açıklanan bu durum karşısında mahkemece davalı-davacı kocanın terk sebebine dayalı davasının reddine karar verilmesi gerekirken, kocanın Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesinden açılmış bir davasının olmadığı düşünülmeden yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

2- )Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı-davacı kocanın davacı-davalı kadına fiziksel şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-davalı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davacı-davalının boşanma davasının kabulüne ( T.M.K.md. 166/1 ) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçeyle davanın reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 1. ve 2. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre davacının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 13.03.2013 tarihinde karar verildi.

terk ihtarı öncesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.