Terk İhtarı Yol Parası ve Konaklama Gideri Karşılanmalı

images (5)

(“Terk sebebiyle boşanma davası hakkında herşey” adlı makale için tıklayınız.)

(Terk İhtarı Yol parası ve konaklama gideri ödemeli olarak karşılanmalıdır; aksi halde ihtar hukuki sonuç doğurmaz.)

(Terk İhtarı Yol parası ve konaklama giderinin karşılanmasına dair bir diğer yargıtay kararı)

Bu yönler nazara alınmadan: ihtar davetiyesinin usulsüz tebliğ edildiği ve ortak konuta davalının dönmesi için gerekli gideri de konutta ödemeli yapılmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

 

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2006/9454 E.
2006/16634 K.
30.11.2006 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Türk Medeni Kanununun 164. maddesi uyarınca terk hukuki sebebine dayanılarak açılacak boşanma davasında konutta ödemeli olarak gönderilen yol giderinin miktar itibarıyla davalı ve müşterek çocuğun gidiş-dönüş ve asgari bir gece konaklama giderlerini karşılamalıdır. Boşanma davasında hakim dava şartı olan bu yönleri re’sen araştırır.

Davalıya gönderilen yol gideri yetersiz olduğundan ihtar hukuki sonuç doğurmaz. Yazılı biçimde boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

2- Davalı-davacı kadının birleşen nafaka davası hakkında olumlu yada olumsuz karar verilmemesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün 1 ve 2 bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Terk İhtarı Yol parası ve konaklama gideri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.