Terk ihtarı Karşı Tarafın Dava Açması

indir

(“Terk sebebiyle boşanma davası hakkında herşey” adlı makale için tıklayınız.)

(Terk ihtarı sonrasında karşı tarafın başka sebeplerle dava açması dürüstlük kuralına aykırıdır. Ancak dönmemenin haklı olması hali için birinci ve ikinci yargıtay kararlarını okuyunuz.)

(Terk ihtarı tebliğinden itibaren haklı neden olmadan eve dönülmemesi  – terk eden eş terk etmekte haklı dahi olsa – terk nedeniyle boşanma davasının kabul edilmesine neden olur.)

(Terk nedeniyle boşanma davasının reddi için terk eden eşin terk ihtarı rağmen ortak alana dönmemekte haklı olması gerekir.)

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

2013/21288 E.
2014/4048 K.
27.2.2014 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı tarafından her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Kadının 2012 yılının Temmuz ayında eşini terk ettiği, kocanın 3.12.2012 günü mahkemeye başvurarak eşinin eve dönmesi için ihtar çekilmesini istediği, istek doğrultusunda verilen ihtar kararının kadına 17.12.2012 tarihinde tebliğ edildiği yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Terk sebebine dayanan boşanma davasının reddedilebilmesi için terk etme konusunda haklı olmak yetmez, usulüne uygun ihtar tebliğine rağmen ihtar edilen eşin haklı bir sebeple aile birliğine dönmediğinin gerçekleşmesi gerekir. Davacı-davalı ( kadın ) ihtara rağmen dönmemekte haklı olduğunu ispatlayamamıştır. Kocanın ihtar isteğinin samimi olmadığını gösteren bir delil de bulunmamaktadır. Kadının ihtar tebliği üzerine Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesine dayanarak boşanma davası açmış olması, ihtar süresi içinde dava açmasını haklı kılan başka sebep ve olgular bulunmadıkça, dürüstlük kuralına ( TMK madde 2 ) aykırı olup, bu davanın açılmış olması, onu ayrı yaşamakta haklı kılmaz. O halde, Türk Medeni Kanununun 164. maddesinde yer alan boşanma sebebinin gerçekleştiği gözetilerek kocanın boşanma davasının kabulü, kadının boşanma davasının ise reddi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple her iki boşanma davası yönünden BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile, 27.2.2014 tarihinde karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.