Terk Manevi Tazminat Gerektirmez

images (2)

(“Terk sebebiyle boşanma davası hakkında herşey” adlı makale için tıklayınız.)

(Terk Manevi Tazminat gerektirecek şekilde kişilik hakkını zedelemez.)

(Terk Manevi Tazminat, terk sebebiyle boşanma davasında manevi tazminat talep edebilmek için davacı kadının kişilik haklarını ağır biçimde zedeleyen başka bir maddi hadise de bulunmalıdır.)

(Terk Manevi Tazminat, salt boşanmış olmak, kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaz)

(Diğer bir yargıtay kararı –  Terk nedeniyle dava açan eşin, ihtar tarihinden önceki olayları affettiği veya en azından hoşgörü ile karşıladığı kabul edilir. Affedilen ve hoşgörüyle karşılanan hadiselerden dolayı artık koca kusurlu sayılamaz ve bu hadiselere dayanılarak diğer taraf lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilemez)

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2005/677 E.
2005/2556 K.
22.2.2005 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm manevi tazminat ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Salt boşanmış olmak, kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaz. Boşanmaya sebep olan olay, evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek maksadıyla diğer eşi terketmek ve haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta, usulüne uygun çağrıya rağmen dönmemektedir. Bunun dışında davacı kadının kişilik haklarını ağır biçimde zedeleyen başka bir maddi hadise bulunmamaktadır. O halde, davacının manevi tazminat isteğinin reddi gerekirken yazılı şeklide manevi tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, hükmün bozma dışında kalan temyize konu bölümlerinin 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davacıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcını yatıran davalıya geri verilmesine işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.02.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.