Terk Nedeniyle Dava Açan Eşin Tazminat Talebi

boşanma-nafaka

(“Terk sebebiyle boşanma davası hakkında herşey” adlı makale için tıklayınız.)

(Terk nedeniyle dava açan eşin, ihtar tarihinden önceki olayları affettiği veya en azından hoşgörü ile karşıladığı kabul edilir. Affedilen ve hoşgörüyle karşılanan hadiselerden dolayı artık koca kusurlu sayılamaz ve bu hadiselere dayanılarak diğer taraf lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilemez.)

(Terk nedeniyle dava açan eşin manevi tazminat talep edebilmesi için kişilik haklarını ağır biçimde zedeleyen başka bir maddi hadise de bulunmalı, salt boşanmak manevi tazminat gerektirmez. Yargıtay karar için tıklayınız.)

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2007/719 E.
2007/12658 K.
25.9.2007 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Davalı – davacı ( kadın ) 20.09.2004 tarihinde eşine ihtar göndermiş, müşterek haneye davet etmiş, böylece bu tarihten önceki olayları affetmiş, en azından hoşgörü ile karşılamıştır. Affedilen ve hoşgörüyle karşılanan olaylara dayanılarak boşanma kararı verilemez. İhtardan sonrada kocadan kaynaklanan yeni bir hadise ispatlanamamıştır. Bu halde davalı – davacının ( kadın ) boşanma davasının reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulü ile boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaşa aykırıdır. Ne varki bu husus davacı – davalı ( koca ) tarafından temyiz edilmediğinden bozma sebebi yapılmamış yanılgıya işaret edinilmekle yetinilmiştir.

2- Temyiz sebeblerine hasren yapılan incelemeye gelince;

a- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeblere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı – davacının ( kadın ) tüm, davacı – davalının ( koca ) ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

b- Kadın, 20.09.2004 tarihinde mahkemeye başvurarak eşinin eve dönmesi için ihtar isteğinde bulunduğuna göre bu tarihten önceki olayları affettiği veya en azından hoşgörü ile karşıladığı kabul edilmelidir. Affedilen ve hoşgörüyle karşılanan hadiselerden dolayı artık koca kusurlu sayılamaz ve bu hadiselere dayanılarak diğer taraf lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilemez. Davalı – davacının ( kadın ) tazminat isteklerinin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Hükmün yukarıda 2/b bendinde gösterilen sebeble BOZULMASINA, hükmün bozma dışında kalan temyize konu bölümlerinin 2/a bendinde gösterilen sebeble ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın Yeşim’ e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcını yatıran Mahmut Taylan’ a geri verilmesine,iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.09.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.