Terk Nedenli Davanın Reddi Şiddetli Geçimsizlik İle Boşama

tgosp0

(“Terk sebebiyle boşanma davası hakkında herşey” adlı makale için tıklayınız.)

(Terk hukuki nedeniyle açılan davanın reddi ve talep olmamasına rağmen şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı)

(Terk ve şiddetli geçimsizlik nedenlerinin terditli talep edilmesi halinde karşılaşılacak karar)
Terk ihtarı çekmek, terk eden eşin önceki kusurlu davranışlarının affedildiğini gösterir.Terk ihtarı çekmek, affettiği anlamına geleceği için şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasında terk eden kusurlu sayılmaz.

(Terk ve karşı tarafça açılan şiddetli geçimsizlik nedenli davaların birleştirilmesi halinde karşılaşılacak karar)
Terk ihtarı sonrasında karşı tarafın başka sebeplerle dava açması dürüstlük kuralına aykırıdır

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2013/5140 E.
2013/8373 K.
27.3.2013 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği düşünüldü:

KARAR : 1- )Yapılan soruşturmaya, toplanan delillere, kararın dayandığı gerektirici sebeplere, kanuni şekillere ( T.M.K.md. 164 ) uygun surette vaki ihtara, davalının uymamakta haklı görülmesine göre davacının terk hukuki nedenine dayalı reddedilen davasına yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2- )Davacının Türk Medeni Kanunu’nun 166/1. maddesine dayalı bir davası olmadığı halde bu maddeye dayanılarak boşanma kararı verilmesi ve davalı kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 27.03.2013 tarihinde karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.