Terk Sebebiyle Boşanma Kabulü Davalı Tam Kusurlu

images

(“Terk sebebiyle boşanma davası hakkında herşey” adlı makale için tıklayınız.)

(Terk sebebiyle boşanma davasının kabul edilmesi terk eden davalının tam kusurlu olduğunu gösterir.)

(Terk sebebiyle boşanma davasının kabul edilmesi halinde, davalının yoksulluk nafakası, maddi – manevi tazminat talepleri reddedilir.)

(Terk sebebiyle boşanma davasının kabul edilmesi boşanma kararının temyiz edilmemesi, nafaka ve tazminatlar bakımından temyiz)

(Terk sebebiyle boşanma davasının kabul edilmesi, davalının kusursuz ya da daha az kusurlu bulunması halinde talep edebileceği nafaka ve tazminat taleplerinin reddi gereği)

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2013/8816 E.
2013/22271 K.
30.9.2013 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği düşünüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı kocanın tedbir nafakasına yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2-)Diğer temyiz itirazlarının incelenmesinde:

Mahkemenin kabulünde de olduğu gibi davacı koca tarafından 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 164. maddesinde düzenlenen terk hukuki sebebiyle yasal sürelere uygun olarak boşanma davası açılmış: mahkemece taraflar arasındaki önceki boşanma davasının red ile sonuçlandığı, davalı kadının çağrılan konuta dönmediği, davalının da boşanmayı kabul ettiği gerekçesiyle boşanmaya karar verilmiştir. Türk Medeni Kanununun 164. maddesine dayalı olarak açılan boşanma davası bakımından, dava kabul edildiği takdirde davalı tamamen kusurlu duruma düşer. Toplanan delillerden terk nedenli boşanma davasının haklı olduğu anlaşıldığı gibi: boşanma hükmü taraflarca temyiz de edilmediğinden kesinleşmiştir. Bu durumda: kusurun artık tamamen davalı kadında olduğu ve davacı kocaya bir kusur yüklenemeyeceği kabul edilmelidir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 175. maddesi gereğince yoksulluk nafakası talep eden eşin kusursuz veya diğer eşe göre daha fazla kusurlu olmaması, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 174/1-2. maddesi uyarınca maddi ve manevi tazminat için ise: talep eden eşin kusursuz veya diğer eşe göre daha az kusurlu olması gerekir. Açıklanan nedenlerle kusur durumu sebebiyle davalı kadın yararına yoksulluk nafakasıyla maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi koşulları oluşmadığı ve taleplerin reddine karar verilmesi gerektiği halde yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi isabetsiz olmuş: bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 30.09.2013 tarihinde karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.